Trang web này thuộc quyền sở hữu của Scoot. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn cho biết bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều kiện sử dụng này, đừng sử dụng trang web này.

1. Hạn chế sử dụng tài liệu

1.1 Bạn không được sao chép, tái xuất bản, tải lên mạng, đăng, truyền tải hoặc phân phối bất cứ tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào từ trang web này khi chưa được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Tuy nhiên, bạn có thể tải một bản sao tài liệu xuống duy nhất một máy tính cho mục đích sử dụng nội bộ cá nhân và/hoặc phi thương mại của riêng bạn, miễn là bạn giữ nguyên toàn bộ bản quyền đi kèm và các thông báo độc quyền khác. Đồ họa và hình ảnh trên trang web này được bảo vệ bản quyền và không được sao chép hoặc chiếm đoạt dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có văn bản cho phép của đơn vị sở hữu liên quan. Sửa đổi bất kỳ tài liệu nào hoặc sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ là hành vi vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi cũng như vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ của các đơn vị sở hữu liên quan.

1.2 Nếu bạn tải về bất cứ phần mềm nào từ trang web thì phần mềm đó - bao gồm mọi tập tin, hình ảnh được tích hợp hoặc tạo ra bởi phần mềm và dữ liệu đi kèm phần mềm (gọi chung là “Phần mềm”) - sẽ được chúng tôi cấp phép cho bạn. Chúng tôi không chuyển quyền sở hữu Phần mềm cho bạn. Bạn sở hữu phương tiện mà Phần mềm được lưu trên đó nhưng chúng tôi vẫn có toàn quyền sở hữu đầy đủ đối với Phần mềm và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn không được phân phối lại, không được bán, dịch ngược, thiết kế ngược, tháo rời hay tiến hành giao dịch Phần mềm.

2. Sử dụng trang web này

Bạn đồng ý sử dụng trang web này theo các Điều kiện sử dụng trên đây cũng như sử dụng cho các mục đích hợp pháp và đúng đắn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề phát sinh do việc bạn sử dụng trang web này. Bạn cũng đồng ý

 

 • Không sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm bất cứ luật lệ hay quy định hiện hành nào hoặc là nguyên nhân hay có thể dẫn đến sự vi phạm bất cứ quyền nào của bên thứ ba;
 • Không đăng, truyền tải hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc qua trang web này mà có nội dung gây hại, tục tĩu, phỉ báng hoặc nội dung bất hợp pháp hay khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý;
 • Không can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của trang web này; và
 • Không truy cập hoặc cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống nào của chúng tôi.
  Không được tái bản, sao chép, mô phỏng, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác theo cách khác trang web này hoặc bất cứ phần nào của trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại nào khi chưa có văn bản cho phép rõ ràng của chúng tôi.
Nếu chúng tôi (theo quyết định riêng của chúng tôi) tin rằng bạn vi phạm hoặc sẽ vi phạm bất cứ Điều kiện sử dụng nào, chúng tôi có quyền từ chối cho phép bạn truy cập trang web này mà không cần có lý do và/hoặc không tham khảo ý kiến của bạn.

 

3. Không tuyên bố

Chúng tôi đã biên soạn trang web này một cách thiện chí nhưng không đưa ra bất cứ tuyên bố hay sự bảo đảm nào (dù là nói rõ hay ngụ ý) về tính đầy đủ hoặc chính xác của các thông tin có trên trang web. Bạn luôn có thể xác minh thông tin này trước khi hành động bằng cách liên hệ với văn phòng của chúng tôi, với các đối tác của chúng tôi hoặc với đại lý du lịch đối tác của chúng tôi (nếu có).

4. Khước từ trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web này được cung cấp "theo hiện trạng" và không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là nói rõ hay ngụ ý. Đến một mức độ tối đa cho phép cũng như tuân thủ và áp dụng theo luật hiện hành, chúng tôi:

 • Khước từ tất cả mọi bảo đảm, dù là nói rõ hay ngụ ý, bao gồm - nhưng không giới hạn ở - bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể;
 • Không đảm bảo rằng các chức năng được nêu trong tài liệu sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng các lỗi sẽ được khắc phục hoặc rằng trang web này hay máy chủ chứa các chức năng này không có virus hoặc các yếu tố gây hại khác; và
 • Không đảm bảo hoặc đưa ra bất cứ tuyên bố nào về tính đúng đắn, độ chính xác, độ tin cậy hoặc các tài liệu khác có trên trang web này hoặc là kết quả khi bạn sử dụng trang web này.

 

5. Giới hạn trách nhiệm

5.1 Theo luật hiện hành, trong bất cứ trường hợp nào - kể cả do sơ suất - chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại do bị phạt, do bị cảnh cáo, thiệt hại đặc biệt hoặc thiệt hại do hậu quả xảy ra do việc tiếp cận, sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu có trên trang web này, ngay cả khi chúng tôi hoặc đại diện ủy quyền của chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Chúng tôi cũng không có nghĩa vụ hoặc không chịu trách nhiệm về mọi tài liệu cung cấp bởi bên thứ ba có bản quyền riêng và không có nghĩa vụ bồi thường cho mọi tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh từ các tài liệu này trong bất cứ trường hợp nào. Tổng trách nhiệm của chúng tôi (nếu có) cho tất cả các thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn theo bất cứ nguyên nhân hành động gì đi nữa - dù là theo quy định trong hợp đồng, do sai sót hay do cách khác - cũng sẽ không vượt quá mọi khoản tiền mà bạn đã trả khi truy cập trang web này.

5.2 Bất kỳ ấn phẩm nào của chúng tôi cũng có thể chứa thông tin thiếu chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi in ấn. Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi nội dung của các ấn phẩm này và kết hợp chúng vào các ấn bản mới. Bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, những ấn phẩm này có thể đồng thời được chúng tôi cải tiến và thay đổi.

5.3 Thông tin có trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và được cung cấp cho bạn trên cơ sở "theo hiện trạng". Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, độ tin cậy, tính xác thực của toàn vẹn của bất kỳ thông tin nào có trên trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào có thể xuất hiện trên mọi trang web liên kết.

6. Sửa đổi trang web này

Chúng tôi có thể thay đổi bất cứ phần nào của trang web này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo và có thể từ chối cho phép bất cứ ai truy cập trang web này bất cứ lúc nào.

7. Góp ý, nhận xét và phản hồi

Nếu bạn hồi đáp một tài liệu mà chúng tôi xuất bản cùng với thông tin bao gồm dữ liệu phản hồi, chẳng hạn như thắc mắc, nhận xét hay góp ý hoặc tương tự về nội dung của một trong các tài liệu đó, hoặc nếu bạn gửi mọi thư từ liên hệ đến trang web này, gửi qua email hay gửi theo cách khác cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xem những thông tin đó là không bảo mật và sẽ không có bất cứ nghĩa vụ nào đối với thông tin đó và chúng tôi có thể sao chép, sử dụng, tiết lộ và phân phối thông tin đó cho người khác mà không giới hạn, miễn là mọi thông tin cá nhân liên quan đến sức khỏe hoặc thông tin có thể sử dụng để nhận dạng bạn sẽ bị hủy, bị xóa nhận dạng hoặc được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi như được cho phép bởi luật pháp hiện hành. Hơn nữa, chúng tôi có thể sử dụng nội dung của mọi thư từ liên hệ này - bao gồm mọi ý tưởng, phát minh, khái niệm, kỹ thuật hoặc bí quyết được tiết lộ ở đây - cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát triển, sản xuất và/hoặc tiếp thị hàng hóa và/hoặc dịch vụ.

8. Liên kết dẫn đến các trang web khác

Trang web này chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác mà chúng tôi không cung cấp. Tương tự, các trang web khác có thể chứa các liên kết dẫn đến trang web này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó và không có nghĩa vụ bồi thường cho mọi tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh từ việc truy cập và sử dụng nội dung của các trang web đó. Mọi liên kết dẫn đến các trang web khác đều được cung cấp để thuận tiện cho bạn với tư cách là người dùng trang web này và không ngụ ý là sự chứng thực của chúng tôi đối với các trang web liên kết đó cũng như không chứng thực là chúng tôi liên kết với nhà khai thác của họ. Chúng tôi khước từ mọi trách nhiệm và nghĩa vụ về việc sử dụng các trang web liên kết mà bạn tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng. Bất kỳ bên thứ ba nào muốn thiết lập liên kết đến trang web này phải thông báo cho chúng tôi về ý định của họ trước khi thực hiện. Chúng tôi có thể từ chối cấp phép cho bất kỳ liên kết nào dẫn đến trang web này. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cấp phép cho bất kỳ liên kết nào như vậy, chúng tôi không có nghĩa vụ phải thiết lập liên kết đối ứng với bên thứ ba đó.

9. Luật áp dụng và quyền tài phán

Luật áp dụng cho các Điều kiện sử dụng này là luật pháp của nước Cộng hòa Singapore và tòa án nước Cộng hòa Singapore sẽ có thẩm quyền tài phán duy nhất trong trường hợp có mọi tranh chấp.

10. Điều kiện vận chuyển

Các Điều kiện sử dụng này chỉ đề cập đến việc bạn sử dụng trang web này. Các điều kiện khác và riêng biệt áp dụng cho việc vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa bằng đường hàng không hoặc bất cứ chương trình khuyến mãi nào mà thỉnh thoảng chúng tôi có thể áp dụng khi bạn bay trên chuyến bay khai thác bởi chúng tôi, Điều kiện vận chuyển sẽ áp dụng cho việc vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa bằng đường hàng không.

11. Bảo vệ dữ liệu

Hãy nhấp vào đây để đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi liên quan đến các thông tin mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web này.

12. Thông báo chuyến bay

Nếu bạn đã chọn nhận thông báo chuyến bay qua email hoặc qua điện thoại di động hay các thiết bị di động khác từ chúng tôi thì các Điều kiện sử dụng này sẽ được áp dụng tương tự. Không giới hạn ở đa số những điều đã nói ở trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc bất kỳ và tất cả mọi thông báo nhắc không được gửi đến cho bạn và chúng tôi cũng không thể đảm bảo tính kịp thời, độ tin cậy hoặc tính chính xác của bất kỳ và tất cả mọi thông báo nhắc mà bạn nhận được. Trên cơ sở nỗ lực nhất, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo bạn nhận được thông tin chính xác kịp thời. Trong trường hợp có điều gì đó không chắc chắn, vui lòng kiểm tra với văn phòng, với các đối tác hoặc đại lý du lịch đối tác của chúng tôi (nếu có áp dụng) khi sắp tới ngày giờ đi/đến liên quan của chuyến bay. Ngoài ra, chúng tôi cũng không có nghĩa vụ bồi thường cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào - dù là trực tiếp hay gián tiếp - mà bạn có thể phải chịu do đăng ký nhận các thông báo chuyến bay này, do dựa trên thông tin có trong các thông báo chuyến bay này hoặc do nhận hay không nhận được các thông báo chuyến bay. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể hủy tiện ích thông báo chuyến bay này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

13. Làm thủ tục trực tuyến và các giao dịch trực tuyến khác liên quan đến chuyến bay

Chúng tôi cho phép hành khách đi cùng nhau trong cùng một Hồ sơ đặt chỗ hành khách (“PNR”) sử dụng quầy Làm thủ tục trực tuyến của chúng tôi để cung cấp quy trình làm thủ tục liên tục nhằm đảm bảo lợi ích của hành khách đi cùng nhau, thường là gia đình hoặc bạn bè. Như vậy, thông tin mật thể hiện trong PNR (mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và các hành khách khác trong cùng PNR) sẽ được tự động điền trước trong quy trình làm thủ tục trực tuyến điện tử ngay khi bạn hoặc một trong những hành khách trong PNR này chọn làm thủ tục cho các hành khách khác trong cùng PNR bao gồm chính bạn. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng chỉ những thông tin mật quan trọng cần thiết cho mục đích hỗ trợ làm thủ tục mới được điền trước như là một phần của quy trình làm thủ tục trực tuyến điện tử. Chúng tôi có thể giới thiệu các giao dịch trực tuyến khác liên quan đến chuyến bay mà phần này có thể áp dụng và xin được đảm bảo tương tự rằng chỉ những thông tin mật cần thiết liên quan đến giao dịch trực tuyến cụ thể liên quan đến chuyến bay mới được điền trước. Để tránh thắc mắc, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ bồi thường cho bạn về mọi tổn thất, thiệt hại và chi phí (dù là trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả) mà bạn có thể phải chịu hoặc phát sinh trong trường hợp quầy Làm thủ tục trực tuyến nói trên và/hoặc các giao dịch trực tuyến khác liên quan đến chuyến bay bị lạm dụng bởi các hành khách khác đi cùng bạn trong cùng PNR và/hoặc trong trường hợp họ đã làm thủ tục hoặc giao dịch thay mặt bạn mà không được bạn ủy quyền hợp lệ.

Các điều khoản và điều kiện của Tài khoản hội viên Scoot

Bằng cách đăng ký và tạo một Tài khoản hội viên Scoot (“Tài khoản đăng ký”), bạn có thể truy cập nhiều dịch vụ liên quan đến du lịch khác nhau(“Dịch vụ”) mà Scoot cung cấp (“TR”), chẳng hạn như tạo hồ sơ, đặt vé và tiết kiệm cho bạn đồng hành. Bằng cách trở thành chủ Tài khoản đăng ký, hoàn tất quy trình đăng ký trực tuyến hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Các điều khoản và điều kiện này (“Các điều khoản và điều kiện” này).

1. Tài khoản đăng ký của bạn

Bạn chỉ có thể làm chủ một Tài khoản đăng ký mỗi lần.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo việc bảo mật thông tin cá nhân được lưu giữ trên máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn.

Bạn có thể truy cập Tài khoản đăng ký bằng địa chỉ email và mật khẩu đã tạo ra trong quá trình đăng ký trực tuyến. Địa chỉ email mà bạn cung cấp phải là địa chỉ email cá nhân hợp lệ.

Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu Tài khoản đăng ký của mình, không tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai khác và không cho phép sử dụng mật khẩu trái phép hoặc không đúng cách. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ xác minh tính xác thực của bất cứ người nào thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng mật khẩu của bạn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng trái phép hoặc không đúng cách đó.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả mọi thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi là đầy đủ, chính xác và thông báo cho chúng tôi khi có bất cứ thay đổi nào về thông tin mà bạn đã cung cấp. Bạn có thể truy cập và cập nhật các cài đặt tài khoản và thông tin có trong hồ sơ Tài khoản đăng ký của mình. Tài khoản có thông tin không chính xác và/hoặc lỗi thời có thể bị đóng hoặc bị ngưng kích hoạt theo quyết định riêng của chúng tôi.

Mọi thư từ liên hệ gửi cho bạn sẽ được xem là đã gửi khi đã được gửi đến email hoặc địa chỉ gửi thư của bạn trong hồ sơ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thư từ bị chậm trễ, bị gửi sai địa chỉ hoặc bị thất lạc.

Bạn không được gửi bất cứ thông tin nào về bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của họ (hoặc trong trường hợp trẻ em chưa có sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ). Bằng cách gửi thông tin về bất kỳ bên thứ ba nào, bạn đồng ý yêu cầu và đảm bảo rằng bên thứ ba đó sẽ luôn tuân thủ Các điều khoản và điều kiện này.

Bằng cách đăng ký Tài khoản đăng ký, bạn tuyên bố rằng bạn đã đủ 18 tuổi trở lên tại thời điểm đăng ký. Ở các quốc gia bắt buộc phải có sự đồng ý cho các hội viên trên 18 tuổi, luật pháp của quốc gia nơi tạo hoặc đăng ký Tài khoản đăng ký hoặc nơi thực hiện giao dịch liên quan đến Tài khoản đăng ký sẽ được áp dụng. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ xác minh rằng bạn đã đủ 18 tuổi trở lên tại thời điểm tạo Tài khoản đăng ký hoặc rằng bạn đã có được sự đồng ý của cha mẹ hay người giám hộ một cách hợp lệ theo luật pháp hiện hành.

2. Chúng tôi thu thập thông tin gì

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và dữ liệu thống kê của bạn như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được lưu trữ trên https://www.flyscoot.com/en/privacy. Dữ liệu bao gồm các thông tin tạo nên hồ sơ cơ bản, thông tin giao dịch, tương tác và cam kết của bạn với chúng tôi trong số các thông tin khác.

Ngoài ra, chúng tôi còn thu thập các thông tin mà bạn cung cấp hoặc thu thập được trong quá trình bạn sử dụng Tài khoản đăng ký cũng như các thông tin về chính bạn và về những người đi cùng mà bạn đã tự nguyện cung cấp trong Tài khoản đăng ký của mình.

Nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin về loại bản tin mà bạn muốn nhận.

3. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn ra sao

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn để có thể phục vụ thông tin cá nhân, các chương trình ưu đãi và email phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn. Điều này cho phép chúng tôi mang đến trải nghiệm bay vượt trội cho quý khách hàng và cho phép chúng tôi tránh liên hệ làm phiền bạn khi không cần thiết.

Thông tin của bạn cũng có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và phân tích - bao gồm nghiên cứu thị trường - để chúng tôi có thể thu thập mong muốn của khách hàng nhằm cung cấp cho bạn các nội dung và sản phẩm tốt hơn. Dữ liệu thống kê và thông tin thu thập từ đó rất quan trọng đối với chúng tôi để phát triển các dịch vụ cao cấp hơn dành cho bạn.

Thông tin của bạn cũng sẽ được dùng để cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ liên quan đến lữ hành của chúng tôi và truy cập chức năng đăng nhập.

Đặc biệt, đối với sở thích đăng ký bản tin, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn các bản tin mà bạn đã đồng ý nhận. Sở thích đăng ký bản tin của bạn sẽ được liên kết với thành phố mà bạn đã đăng ký Tài khoản đăng ký. Điều này là để đảm bảo rằng chúng tôi gửi cho bạn các bản tin (ví dụ: giá vé khuyến mãi) phù hợp nhất với địa điểm của bạn.

Liên quan đến điều trên, thông tin của bạn có thể được tiết lộ cho công ty mẹ và các công ty con cũng như các hãng hàng không liên kết của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập cũng sẽ được sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư Scoot, có thể tìm thấy tại https://www.flyscoot.com/en/privacy.

Thông tin thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích tiếp thị nói trên nếu bạn đã đồng ý trước với chúng tôi là sẽ nhận các tài liệu tiếp thị đó bằng cách đăng ký các bản tin liên quan. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị như vậy thông qua Trang web của chúng tôi, bằng cách nhấp vào liên kết ‘Hủy đăng ký’ trên một email từ chúng tôi, trong “Sở thích liên lạc” trong Tài khoản đăng ký của bạn hoặc bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

4. Sử dụng Tài khoản đăng ký

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho chủ Tài khoản đăng ký trải nghiệm đặt vé thân thiện hơn với người dùng, cho phép điều hướng mượt mà hơn qua trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng Tài khoản đăng ký.

Bạn có thể sử dụng thông tin lưu trữ trong hồ sơ cá nhân để đặt vé trực tuyến thuận tiện và hiệu quả.

Mục đích của chúng tôi là mang lại thêm nhiều chức năng cho Tài khoản đăng ký trong tương lai gần.

5. Ngưng kích hoạt Tài khoản đăng ký

Tài khoản đăng ký của bạn sẽ bị ngưng kích hoạt và bạn sẽ mất khả năng đăng nhập nếu tài khoản không hoạt động trong năm (5) năm. Không hoạt động nghĩa là không có (0) thông tin đăng nhập thành công trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, bạn vẫn là một quý khách hàng đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi cho bạn các bản tin tương ứng với sở thích đăng ký bản tin mà bạn đã chỉ định trong Tài khoản đăng ký đã bị ngừng sử dụng.

6. Kích hoạt lại Tài khoản đăng ký

Sử dụng lại địa chỉ email mà bạn đã đăng ký khi tạo Tài khoản đăng ký, bạn có thể chọn đăng ký lại làm người dùng Tài khoản đăng ký bất cứ lúc nào sau khi Tài khoản đăng ký trước đó đã bị ngưng kích hoạt sau năm (5) năm không hoạt động. Dữ liệu từ Tài khoản đăng ký đã ngưng kích hoạt trước đó và dữ liệu thu thập trong quá trình tương tác của bạn với chúng tôi khi bạn còn là khách hàng đăng ký bản tin của chúng tôi sẽ được giữ lại và liên kết với Tài khoản đăng ký mới của bạn. Điều này là để đảm bảo rằng bạn tiếp tục nhận được thông tin cá nhân, các chương trình ưu đãi và email từ phía chúng tôi.

7. Xem, xuất và chỉnh sửa thông tin trong Tài khoản đăng ký

Bạn có thể xem và chỉnh sửa thông tin hồ sơ, sở thích bay và liên lạc trong Tài khoản đăng ký.

Để xem và xuất toàn bộ mọi thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ bạn, bạn có thể gửi yêu cầu đến văn phòng của chúng tôi qua mục “Liên hệ” trên trang web của chúng tôi. Nếu có thông tin nào đó mà bạn không thể chỉnh sửa trong Tài khoản đăng ký, bạn cũng có thể gửi yêu cầu tương tự đến văn phòng của chúng tôi qua mục “Liên hệ” trên trang web của chúng tôi.

8. Xóa Tài khoản đăng ký

Theo luật pháp hoặc quy định hiện hành, bạn có thể xóa tài khoản của mình bằng cách liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua mục“Liên hệ” trên trang web của chúng tôi. Xóa tài khoản có hiệu lực vĩnh viễn và không thể hoàn tác. Tuy nhiên, bạn luôn có thể đăng ký lại. Cũng có những trường hợp đặc biệt mà Chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu xóa tài khoản của Bạn, nhưng Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn lý do từ chối, nếu có. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư Scoot, có thể tìm thấy tại https://www.flyscoot.com/en/privacy.

9. Quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin được cung cấp trong Tài khoản đăng ký của bạn cho các mục đích như mô tả ở trên. Như được nêu rõ trong Các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ bên thứ ba qua “Sở thích liên lạc” trong Tài khoản đăng ký của bạn.

Chúng tôi sẽ không vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc quyền riêng tư của chúng tôi theo Các điều khoản và điều kiện này nếu việc tiết lộ thông tin của bạn được tiến hành theo lệnh tòa hoặc được yêu cầu bởi luật pháp hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hay cơ quan quản lý nào. Nếu việc tiết lộ là không bắt buộc với hiệu lực ngay lập tức và trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ báo trước cho bạn về việc tiết lộ đó.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên flyscoot.com, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư Scoot, có thể tìm thấy tại https://www.flyscoot.com/en/privacy.

10. Điều khoản chung

Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc thay đổi các chức năng và/hoặc quy trình của Tài khoản đăng ký và/hoặc sửa đổi Các điều khoản và điều kiện này.

Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ sửa đổi Các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo, các phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web của Chúng tôi và có đóng dấu ngày để bạn biết Các điều khoản và điều kiện này được cập nhật gần nhất khi nào. Bạn cũng có thể được thông báo về mọi sửa đổi đối với Các điều khoản và điều kiện này qua địa chỉ email được liên kết với Tài khoản đăng ký của bạn hoặc được cung cấp khi đăng nhập. Các điều khoản và điều kiện này cũng như mọi thay đổi phải được bạn xem xét chấp nhận nếu bạn tiếp tục sử dụng Tài khoản đăng ký. Nếu không chấp nhận các thay đổi đó, bạn có thể hủy tài khoản của mình theo Mục 8.

Theo luật pháp hiện hành, phiên bản tiếng Anh của Các điều khoản và điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng so với mọi phiên bản Các điều khoản và điều kiện này bằng ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự không nhất quán nào trong việc diễn giải giữa phiên bản tiếng Anh với bất kỳ bản dịch nào về Tuyên bố quyền riêng tư, thì Tuyên bố quyền riêng tư này bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được quản lý và hiểu theo luật pháp nước Cộng hòa Singapore. Bất kỳ tranh chấp chưa giải quyết nào phát sinh theo, ngoài hoặc liên quan đến Các điều khoản và điều kiện này - bao gồm mọi thắc mắc liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hay chấm dứt của nó - sẽ được đưa ra và giải quyết cuối cùng bằng phán quyết trọng tài tại Singapore theo Quy tắc trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore trong thời gian hiệu lực.

Các điều khoản và điều kiện đăng nhập KrisFlyer
 • Bằng cách đăng nhập vào Scoot bằng tài khoản KrisFlyer, bạn đồng ý cho phép Scoot cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ khác nhau liên quan đến lữ hành (“Dịch vụ”) được cung cấp bởi Scoot (TR), chẳng hạn như tạo hồ sơ, đặt vé và lưu thông tin của bạn đồng hành khi tạo hồ sơ Hội viên Scoot. Thông tin liên quan đến hồ sơ của bạn và người được hưởng dặm bay KrisFlyer cũng như số dư dặm bay KrisFlyer sau đó sẽ hiển thị trong tài khoản Hội viên Scoot của bạn dưới dạng thông tin chỉ đọc được điền từ nguồn gốc của nó là tài khoản KrisFlyer.
 • Chúng tôi thu thập hồ sơ và dữ liệu thống kê của bạn như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tại www.flyscoot.com. Dữ liệu bao gồm các thông tin tạo nên hồ sơ KrisFlyer của bạn, thông tin giao dịch, tương tác và cam kết của bạn với chúng tôi trong số các thông tin khác.
 • Khi bạn đồng ý đăng ký bản tin Scoot trong tài khoản Hội viên Scoot, hồ sơ và dữ liệu thống kê của bạn sẽ được dùng cho mục đích phân khúc khách hàng nhằm phục vụ các tin nhắn và quảng cáo mục tiêu dành cho bạn.
 • Nếu bạn đã đăng ký bản tin Scoot trong tài khoản Hội viên Scoot, Scoot cũng sẽ thu thập thông tin về loại bản tin mà bạn muốn nhận. Thông tin thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích tiếp thị nói trên nếu bạn đã đồng ý trước với Scoot là sẽ nhận các tài liệu tiếp thị đó bằng cách đăng ký danh sách gửi thư trong tài khoản Hội viên Scoot.

 

Xem xét lần cuối: ngày 5 tháng 4 năm 2018