Chọn loại tiền thanh toán

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi có thể cung cấp tùy chọn thanh toán bằng loại tiền đặt vé áp dụng cho đơn đặt vé hoặc loại tiền trong thẻ thanh toán của bạn (nếu khác loại tiền). Tùy chọn này chỉ có hiệu lực cho khoản thanh toán hiện tại của bạn và có thể không có sẵn cho các giao dịch sau này mặc dù có liên quan đến đơn đặt vé này hay các đơn đặt vé khác.

Khi cần chuyển đổi ngoại tệ, tỷ giá hối đoái sẽ được dựa trên tỷ giá hối đoái bán buôn cộng với biên độ trung bình 5,5% - có thể thấp hơn tỷ giá đề xuất bởi nhà cung cấp thẻ của bạn.

Nếu bạn chọn tùy chọn thanh toán bằng loại tiền trong thẻ thì tổng số tiền thanh toán hiển thị trên màn hình cũng sẽ hiển thị trong bản sao kê thẻ. Ngoài ra, nếu bạn chọn thanh toán bằng loại tiền đặt vé thì số tiền cuối cùng được lập hóa đơn trong bản sao kê thẻ sẽ được xác định sau đó một ngày.

Lưu ý: Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng có thể áp dụng phí bổ sung cho mọi giao dịch quốc tế.