ข้อกำหนดการใช้งาน

Scoot™เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขเหล่านี้มีไว้เพื่อใช้ควบคุมการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเราและโดยใช้เว็บไซต์นี้คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

1. ข้อจำกัดในการใช้งาน สามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัว และ/ หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้นไม่ทำซ้ำ, เผยแพร่, อัพโหลด, โพสต์, ส่งหรือแจกจ่ายวัสดุใดๆจากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรการปรับเปลี่ยนใดๆหรือการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดจะถือว่าละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เช่นเดียวกับของบุคคลที่สามอื่นๆที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด รวมทั้งเทคโนโลยีและกระบวนการที่มีอาจจะเป็นเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดข้างต้น การใช้งานต่างๆ จะต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

2. การใช้งานของเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับที่จะใช้งานตามเงื่อนไขนี้และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมคุณยอมรับและเห็นด้วยที่จะรับผิดชอบในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ

  • ไม่โพสต์, ส่ง, หรือเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ซึ่งอาจจะเป็นอันตราย, ลามกอนาจาร, หมิ่นประมาท, หรือผิดกฎหมาย, หรือสร้างความรับผิดชอบให้กับเรา
  • จะไม่เข้าไปยุ่งหรือพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการทำงานของเว็บไซต์นี้และ
  • ไม่เข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าถึงระบบต่างๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ถ้าเรา(ในดุลพินิจของเรา) เชื่อว่าคุณละเมิดหรือจะอยู่ในการละเมิดเงื่อนไขใดๆในการใช้งานเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยไม่มีเหตุผลและ / หรือโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

4. ไม่มีตัวแทน เราได้รวบรวมเว็บไซต์นี้ในความเชื่อที่ดีแต่การแสดงไม่ได้ทำหรือการรับประกันที่กำหนด (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) เป็นความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ก่อนที่จะกระทำการใดๆโดยการติดต่อกับสำนักงานของเราคู่ค้าของเราหรือตัวแทนท่องเที่ยวพันธมิตรของเรา(ที่ใช้ได้)

5. เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้ดูแลในทำนองเดียวกันเว็บไซต์อื่นๆอาจมีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บเนื่องจากการเข้าถึงและการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นบุคคลที่สามที่ประสงค์จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ควรจะแจ้งให้เราทราบถึงความตั้งใจของพวกเขาก่อนที่จะทำเช่นนั้นเราอาจปฏิเสธการอนุญาตการเชื่อมโยงดังกล่าว หรือถึงแม้เราอนุญาตให้เชื่อมโยง เราก็ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันใดๆ ของบุคคลที่สาม

6. การปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์
 เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ตลอดเวลาที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

7. ข้อแนะนำ, ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่เราเผยแพร่ รวมทั้งข้อเสนอแนะเช่นคำถาม, ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาหรือถ้าคุณได้ทำการติดต่อสื่อสารใดๆ ทางเว็บไซต์นี้ หรือจากทางอื่น เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความลับและไม่มีข้อผูกมัด และอาจทำซ้ำ, ใช้, เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพใดๆ หรือข้อมูลที่สามารถใช้ระบุถึงตัวคุณได้ จะถูกทำลาย, ไม่มีการระบุถึง, หรือจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

8. คำปฏิเสธ วัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" และโดยไม่มีการรับประกันใดๆไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัยในขอบเขตที่อนุญาตและเรื่องและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ, เรา:

  • ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด, โดยตรงและโดยนัย, รวมถึง, แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการรับประกันโดยนัยของคุณภาพที่น่าจะพอใจ, การซื้อขายและการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ;
  • ไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในวัสดุจะใช้อย่างต่อเนื่อง หรือปราศจากข้อผิดพลาด, ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์เป็นอิสระจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆและ
  • ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใดๆเกี่ยวกับความถูกต้อง, ความแม่นยำ, ความน่าเชื่อถือหรือวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือจากผลของการใช้งาน

9. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับภายใต้สถานการณ์ที่ไม่รวมถึงการประมาทเราจะรับผิดชอบในทางตรง, ทางอ้อม,ค่าสินไหมทดแทน,เป็นแบบอย่างพิเศษหรือผลสืบเนื่องโดยตรงใดๆที่เกิดจากการเข้าถึง,การใช้,หรือไม่สามารถที่จะใช้วัสดุในเว็บไซต์นี้แม้ว่าเราหรือตัวแทนผู้มีอำนาจได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวนอกจากนี้เรายังไม่มีความผิดหรือรับผิดชอบสำหรับวัสดุใดๆที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามที่มีลิขสิทธิ์ของตนเองและเราไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆที่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆที่เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากวัสดุเหล่านั้นรวมถึงหนี้สิน (ถ้ามี) สำหรับความเสียหายทั้งหมดการสูญเสียค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายภายใต้สิ่งที่เป็นสาเหตุของการกระทำไม่ว่าในสัญญาการละเมิดหรือมิฉะนั้นจะไม่เกินจำนวนเงินที่คุณชำระในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้สิ่งพิมพ์ของเราอาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือพิมพ์ผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและทางบริษัทจะจัดทำรุ่นใหม่ของสิ่งพิมพ์เหล่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสิ่งพิมพ์เหล่านี้อาจมีการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและมีให้กับคุณใน"ตามที่เป็น" พื้นฐานเราไม่รับประกันความถูกต้องตรงเวลาความน่าเชื่อถือความถูกต้องของความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อมูลหรือบริการใดๆ ที่อาจปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงต่างๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับและอำนาจศาล กฎหมายที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์นี้ เป็นกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และศาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีอำนาจพิเศษในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ

~ พิจารณาครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2016 ~