ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

ความช่วยเหลือพิเศษ

เที่ยวบินที่เดินทางออกจากหรือมาถึงสนามบินที่ไม่ใช่สนามบินของสหรัฐอเมริกา

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หากต้องการทราบว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ โปรดไปที่คำถามที่ถามบ่อย หัวข้อ ‘ความต้องการและความช่วยเหลือพิเศษ’.

ถ้าคุณต้องการร้องขอความช่วยเหลือพิเศษ คุณจะต้องกรอก แบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน.

ผู้โดยสารทุพพลภาพ

ในขณะที่เราได้จัดเตรียมความช่วยเหลือ รวมถึงรถเข็น และอุปกรณ์ยกรถเข็น (มีให้บริการที่สนามบิน) จากจุดเช็คอินไปจนถึงการขึ้นเครื่อง หรือที่นั่งบนเครื่อง ผู้โดยสารจะต้องสามารถที่จะเดินทางด้วยได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ รวมถึงมีความสามารถในการดูแลรักษาตนเอง, รับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำได้ ทั้งนี้เนื่องด้วยข้อจำกัดในการช่วยเหลือที่เราจัดเตรียมให้ อันเนื่องมาจากความสามารถของพนักงานบริการบนเครื่อง, ขนาดของเครื่องบิน, กฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนโยบายด้านความปลอดภัย .

บางครั้งบางคราว เครื่องบินของสกู๊ตจะไปจอดที่เบย์ ซึ่งจะไม่สามารถขึ้นและลงเครื่องด้วยสะพานเทียบเครื่องบิน หรืองวงช้าง.

ถ้าคุณไม่สามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ เราอาจจะขอให้คุณต้องมีผู้โดยสารที่เดินทางไปด้วย เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ.

หากคุณมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีผลต่อความสามารถในการขึ้นหรือลงจากเครื่องหากไม่มีผู้ช่วย หรือมีปัญหาในการได้ยินหรือมองเห็น คุณจะต้องแจ้งให้ Scoot ทราบผ่านทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเรา โปรดแจ้งข้อมูลนี้ในตอนที่จองตั๋วเครื่องบินหรืออย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวันออกเดินทาง แล้วแต่ว่าจะถึงเวลาใดก่อน.

ในกรณีที่ผู้โดยสารมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการมองเห็น เราจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจองผ่านทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์.

ถ้าคุณไม่แจ้งให้เราทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการคุณได้ที่สนามบินและคุณอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเที่ยวบินดังกล่าว.

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพื่อไปยังหรือลงจากเครื่องบิน แม้ว่าท่านจะสามารถเดินทางด้วยรถเข็นของท่านเอง ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนรถเข็นของท่านเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนเมื่อออกเดินทาง บริษัทฯ สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยัง หรือออกจากเครื่องบินให้แก่ผู้โดยสารได้ ท่านสามารถรับรถเข็นของท่านคืนได้ที่สายพานรับสัมภาระเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง และอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ.

คุณจะได้รับการเตือนให้เช็คอินสำหรับเที่ยวบินของคุณอย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง.

ค่าธรรมเนียมต่อเที่ยวบินอาจจะมีการบังคับใช้ (ขึ้นอยู่กับสนามบินที่ออกเดินทาง) ในการให้บริการเก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์ยกรถเข็น

 เที่ยวบินต่อเนื่องเที่ยวบินแวะพัก 1 จุด
เก้าอี้รถเข็น SGD 35 SGD 70
อุปกรณ์ยกรถเข็น SGD 200 SGD 400

ค่าธรรมเนียมเก้าอี้รถเข็น หมายรวมถึงความการให้บริการช่วยเหลือระหว่างสนามบินและสะพานเทียบเครื่องบิน/บันไดเทียบจุดจอดเครื่องบินระยะไกล คุณจะต้องสามารถเดินขึ้นบันไดไปยังเครื่องบิน (ถ้าจำเป็น) และสามารถเดินตามทางไปยังที่นั่งของคุณ.

ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ยกรถเข็น หมายรวมถึงการให้บริการช่วยเหลือด้านรถเข็นไปยังสะพานเทียบเครื่องบิน/บันไดเทียบจุดจอดเครื่องบินระยะไกล รวมถึงการช่วยเหลือเพิ่มเติมในการขึ้น/ลงเครื่องบิน หรือไปยังที่นั่งของคุณ (มีให้บริการในบางเส้นทาง).

สำหรับผู้โดยสารที่นำรถเข็นแบบชาร์จแบตเตอรี่มาด้วย คุณสามารถตรวจสอบกฎระเบียบ IATA เกี่ยวกับรถเข็นที่ทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ของคุณ สำหรับการเตรียมตัวเพื่อการเดินทางของคุณ.

อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว เช่น ไม้ค้ำ, ไม้เท้า (รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็น) และอุปกรณ์ช่วยเดินแบบพับได้ จะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องมาได้ และจะต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยที่ช่องวางของเหนือศีรษะบนเครื่องบิน, ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ หรือพื้นที่จัดเก็บที่ได้รับอนุญาต (ถ้ามี) ก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นบิน, ลงจอด และเมื่อไม่ได้ถูกใช้งาน การขนส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อการรักษาความปลอดภัย และได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น.

ทั้งนี้ อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ จะไม่ถูกนับรวมในข้อจำกัดสัมภาระขึ้นเครื่อง.

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ช่วยเดินที่ไม่สามารถพับได้ขึ้นไปบนเครื่องบิน และจะต้องจำไปผ่านการเช็คอิน ซึ่งเมื่อนำอุปกรณ์ช่วยเดินเหล่านี้ไปเช็คอิน ก็จะไม่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่ได้รับอนุญาตของคุณ.

ความพิการทางสายตา1

ผู้โดยสารที่พิการทางสายตา อาจจะเดินทางไปกับเที่ยวบิน Scoot ทั้งแบบที่เดินทางอิสระคนเดียวหรือมีผู้ติดตามเป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง/ผู้ดูแล ทั้งนี้บริการอำนวยความสะดวก* เป็นสิ่งจำเป็นถ้าคุณไม่มีผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทาง/ผู้ดูแล ติดตามไปด้วย ผู้โดยสารที่เดินทางอิสระคนเดียว จะต้องสามารถดูแลตนเองในเรื่องส่วนตัวที่จำเป็นได้ ซึ่งรวมถึงการเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง, การดูแลจัดการเกี่ยวกับยารักษาโรคของตนเอง (ถ้ามี) และการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มโดยปราศจากการช่วยเหลือ กรุณาติดต่อศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเรา อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง เพื่อที่เจ้าหน้าที่ของเราจะได้รับทราบและสามารถจัดเตรียมความช่วยเหลือที่จำเป็นได้ ซึ่งหมายรวมถึง:

 • การช่วยเหลือเรื่องการกำหนดที่นั่ง ในกรณีที่จำเป็น
 • การจัดเตรียมการสรุปเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล และ
 • การช่วยเหลือด้วยการระบุมื้ออาหารและการเปิดกล่องอาหารในระหว่างเที่ยวบิน

1ที่นั่งช่วงต่อระหว่างชั้นที่นั่ง (Bulkhead Seats) และที่นั่งที่ใกล้ทางออกฉุกเฉินจะไม่สามารถให้บริการสำหรับคุณ.

ความพิการทางการได้ยิน1

ผู้โดยสารที่พิการทางการได้ยินอาจจะเดินทางไปกับเที่ยวบิน Scoot แบบเดินทางอิสระคนเดียวได้ โดยผู้โดยสารที่เดินทางอิสระคนเดียวจะต้องสามารถดูแลตนเองในเรื่องส่วนตัวที่จำเป็นได้ ซึ่งรวมถึงการเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง, การดูแลจัดการเกี่ยวกับยารักษาโรคของตนเอง (ถ้ามี) และการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มโดยปราศจากการช่วยเหลือ.

1นั่งช่วงต่อระหว่างชั้นที่นั่ง (Bulkhead Seats) และที่นั่งที่ใกล้ทางออกฉุกเฉินจะไม่สามารถให้บริการสำหรับคุณ.

สุนัขช่วยเหลือผู้พิการ

คุณต้องการนำสุนัขช่วยเหลือผู้พิการขึ้นเครื่อง กรุณาแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณจองตั๋วหรืออย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง แล้วแต่ว่าจะถึงเวลาใดก่อน ผ่านทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ของเรา .

การบริการอำนวยความสะดวก* เป็นสิ่งจำเป็น ถ้าคุณไม่มี ผู้ดูแลติดตามไปด้วย และเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราสามารถบรรทุกสุนัขช่วยเหลือ (Service Dogs) ได้มากที่สุดเป็นจำนวนสองตัวเท่านั้น บนแต่ละเที่ยวบิน.

servicedogs

* บริการอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้โดยสารที่พิการทางสายตา ที่ไม่มีเพื่อนร่วมเดินทาง/ผู้ดูแล ติดตามไปด้วย หรือเดินทางท่องเที่ยวพร้อมด้วยสุนัขช่วยเหลือ ทั้งนี้สำหรับการบริการนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมจำนวน SGD50 ต่อหนึ่งเที่ยว โดยการบริการนี้จะจัดเตรียมความช่วยเหลือ นับตั้งแต่การเช็กอินไปจนถึงการขึ้นเครื่องที่ประตูขึ้นเครื่องเพื่อออกเดินทาง และตั้งแต่ประตูผู้โดยสารขาเข้าไปยังโถงรับรองผู้โดยสารขาเข้า สำหรับผู้โดยสารที่มีการหยุดพักเปลี่ยนเครื่อง การบริการนี้จะช่วยจัดเตรียมความช่วยเหลือนับตั้งแต่ผู้โดยสารขาเข้ามาถึง ไปจนถึงด่านตรวจสำหรับเปลี่ยนเครื่อง/ จุดตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยไปจนถึงประตูขึ้นเครื่องที่สถานีเปลี่ยนเครื่อง นอกเหนือจากการบริการที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ที่สถานีต้นทางและสถานีปลายทาง.

ผู้โดยสารที่มีปัญหาสุขภาพ

คุณต้องมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะเดินทางด้วยตนเอง หรือมีผู้โดยสารติดตามคอยให้ความช่วยเหลือคุณ.

สภาพทางการแพทย์บางอย่างอาจจะต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติก่อนจะขึ้นบินกับเราได้ แค่กรอกแบบฟอร์ม Medical Information Form (MEDIF) และส่งมาให้เราทางออนไลน์ที่ online อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเดินทางของคุณ

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (Portable Oxygen Concentrators: POC) และเครื่องเป่าความดันลมขยายทางเดินหายใจ(Continuous Positive Air Pressure: CPAP)1

เราอนุญาตให้นำเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (Portable Oxygen Concentrators: POC) ที่ผ่านการรับรองจาก FAA ขึ้นเครื่องได้ ตราบเท่าที่อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเก็บไว้ในพื้นที่ว่างขนาดจำกัดใต้ที่นั่ง และเนื่องด้วยพื้นที่ว่างขนาดจำกัดใต้ที่นั่งนี้ จึงมีเพียงอุปกรณ์ POC รุ่น Lifestyle, Freestyle และ Trooperเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตใน ScootBiz ทั้งนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับรายการรุ่นของเครื่อง POC ที่ได้รับการรับรองให้นำขึ้นเครื่องสำหรับชั้นประหยัด อย่างไรก็ตามโปรดไปที่ รายการรุ่นของเครื่อง POC ที่ได้รับการรับรองจาก FAA เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้บนเที่ยวบินของคุณหรือไม่.

สำหรับเครื่องเป่าความดันลมขยายทางเดินหายใจ (Continuous Positive Air Pressure: CPAP) ทุกรุ่น สามารถใช้งานบนเที่ยวบินของเราได้.

การใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวบนเที่ยวบิน อุปกรณ์ของคุณ (เครื่อง POC หรือเครื่อง CPAP) จะต้องสามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถวางเก็บไว้ใต้ที่นั่งได้ คุณจะไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ระหว่างเที่ยวบินของคุณได้ แต่คุณจะยังสามารถพกพาขึ้นเครื่อง และเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ.

เครื่อง POC และเครื่อง CPAP ของคุณจะต้องสามารถผลิตพลังงานได้ด้วยตัวเอง โดยใช้แบตเตอรี่แบบเจล หรือแบบแห้ง เราอาจจะไม่สามารถจัดเตรียมการจ่ายพลังงานในเที่ยวบินให้กับอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ดังนั้น โปรดนำแบตเตอรี่ที่จะให้พลังงานอย่างน้อย 150% ของระยะเวลาในการเดินทางของเที่ยวบิน เช่น สำหรับเที่ยวบินที่ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชั่วโมง คุณจำเป็นต้องเตรียมแบตเตอรี่จ่ายไฟสำหรับ 15 ชั่วโมง ถ้าแบตเตอรี่แต่ละก้อนอยู่ได้นาน 5 ชั่วโมง คุณจะต้องเตรียมแบตเตอรี่ 3 ก้อน เป็นต้น.

ทั้งนี้อาจจะมีข้อจำกัดเพิ่มเติม ถ้าอุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อจำกัดได้ที่นี่.

ผู้โดยสารมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานเครื่อง POC / CPAP ซึ่งทางลูกเรือจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวแทนผู้โดยสาร และในระหว่างที่เกิดการลดแรงดันอากาศ ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนมาใช้หน้ากากออกซิเจนที่ตกลงมา.

1ที่นั่งช่วงต่อระหว่างชั้นที่นั่ง (Bulkhead seat) และที่นั่งที่อยู่บนแถวทางออกฉุกเฉินจะไม่เปิดให้บริการสำหรับคุณ.

เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสารการบินพันธมิตร

หากในรายละเอียดการเดินทางที่ออกโดย Scoot ระบุว่าท่านต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการเสริมในเที่ยวบินดังกล่าว ผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบินนั้นๆ บริษัทฯ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกด้านบริการความช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตรได้.

 

เที่ยวบินที่เดินทางออกจากหรือมาถึงสนามบินของสหรัฐอเมริกา

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

เที่ยวบิน Scoot ทั้งหมดที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่สหรัฐอเมริกา จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงคมนาคมสหรัฐ (United States Department of Transportation: DOT) สำหรับรถเข็นและการบริการอื่นๆ โปรดไปที่ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง หรือติดต่อ Scoot ผ่านทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเรา .

ถ้าคุณต้องการร้องขอความช่วยเหลือพิเศษ คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน.

ผู้โดยสารทุพพลภาพ1

รถเข็นแบบเข็นปกติหรือทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ ที่ไม่สามารถพับเก็บได้ จะต้องเป็นสัมภาระเช็คอิน และจะไม่ถูกนับรวมในน้ำหนักจำกัดของสัมภาระเช็คอิน โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกส่งคืนให้กับคุณที่ประตูเครื่องบิน.

เราพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ถอดประกอบรถเข็นของคุณ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น เราจะถอดประกอบอุปกรณ์สำหรับผู้โดยสารและประกอบคืนให้ใหม่ คุณอาจจะนำคู่มือการใช้งาน (ถ้ามี) สำหรับรถเข็นและแบตเตอรี่มาด้วย.

บางครั้งบางคราว เครื่องบินของสกู๊ตจะไปจอดที่เบย์ ซึ่งจะไม่สามารถขึ้นและลงเครื่องด้วยสะพานเทียบเครื่องบิน หรืองวงช้าง.

ถ้าคุณจำเป็นต้องเช็คอินรถเข็นที่ทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่/อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว หรือถ้าคุณเดินทางเป็นกลุ่มที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปพร้อมกับผู้ทุพพลภาพ โปรดติดต่อ Scoot ผ่านทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ.

คุณจะได้รับการเตือนให้เช็คอินสำหรับเที่ยวบินของคุณอย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง.

สำหรับผู้โดยสารที่นำรถเข็นแบบชาร์จแบตเตอรี่มาด้วย คุณสามารถตรวจสอบกฎระเบียบIATAเกี่ยวกับรถเข็นที่ทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ของคุณ สำหรับการเตรียมตัวเพื่อการเดินทางของคุณ.

เครื่องบินที่ดำเนินการโดย Scoot ทั้งหมดที่เดินทางไปและออกจากสนามบินของสหรัฐอเมริกาจะมีพื้นที่สิทธิพิเศษบนเครื่องบินสำหรับการจัดเก็บรถเข็นปกติแบบพับได้หนึ่งคัน พื้นที่แห่งนี้จะให้บริการตามหลักมาก่อนได้ก่อน ทั้งนี้รถเข็นที่นำขึ้นเครื่องมาด้วยและถูกจัดเก็บไว้จะมีลำดับสำคัญก่อนวัตถุที่ถือขึ้นเครื่องโดยผู้โดยสารท่านอื่นที่ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเดียวกัน.

อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว เช่น ไม้ค้ำ, ไม้เท้า (รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็น) และอุปกรณ์ช่วยเดินแบบพับได้ จะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องมาได้ และจะต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยที่ช่องวางของเหนือศีรษะบนเครื่องบิน, ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ หรือพื้นที่จัดเก็บที่ได้รับอนุญาต (ถ้ามี) ก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นบิน, ลงจอด และเมื่อไม่ได้ถูกใช้งาน การขนส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อการรักษาความปลอดภัย และได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น.

ทั้งนี้ อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ จะไม่ถูกนับรวมในข้อจำกัดสัมภาระขึ้นเครื่อง.

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ช่วยเดินที่ไม่สามารถพับได้ขึ้นไปบนเครื่องบิน และจะต้องจำไปผ่านการเช็คอิน ซึ่งเมื่อนำอุปกรณ์ช่วยเดินเหล่านี้ไปเช็คอิน ก็จะไม่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่ได้รับอนุญาตของคุณ.

เครื่องบินของเรามีรถเข็นที่สามารถใช้ในการขนส่งระหว่างที่นั่งของคุณและห้องน้ำ เช่นเดียวกับห้องน้ำที่สามาถใช้งานได้กับรถเข็น ที่นั่งของเราก็มีที่พักแขนเคลื่อนย้ายได้ ทำให้เกิดความสะดวกสำหรับคุณในการสับเปลี่ยนระหว่างที่นั่งของคุณและรถเข็น.

1ที่นั่งที่ใกล้ทางออกฉุกเฉินจะไม่สามารถให้บริการสำหรับคุณ.

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถให้บริการความช่วยเหลือต่อไปนี้:

 • ความช่วยเหลือในการป้อนอาหาร
 • ความเหลือในห้องน้ำ หรือความช่วยเหลือที่เบาะที่นั่งสำหรับการถ่ายอุจจาระ และ/หรือการปัสสาวะ
 • การให้บริการทางการแพทย์
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้ เราแนะนำให้คุณเดินทางพร้อมผู้ช่วยดูแลส่วนบุคคล

ความพิการทางสายตาและการได้ยิน1

ทีมให้บริการความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกของเรายินดีที่จะดูแลผู้โดยสารที่มีความพิการอย่างรุนแรงทางสายตาและ/หรือการได้ยิน หรือผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่สนามบิน, ระหว่างก่อนการขึ้นเครื่อง และระหว่างการเชื่อมต่อเที่ยวบิน.

เพื่อเป็นการจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็น โปรดติดต่อ Scoot ผ่านทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเรา อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินของคุณ.

คุณจะได้รับการเตือนให้เช็คอินสำหรับเที่ยวบินของคุณอย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง.

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่มีความพิการด้านประสาทสัมผัส หรือความบกพร่องทางสติปัญญา จำเป็นต้องเดินทางพร้อมด้วยผู้ช่วยเหลือด้วยความปลอดภัยส่วนบุคคล ถ้าเราไม่สามารถดำเนินการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินของเราสื่อสารดำเนินการสรุปเรื่องความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน.

1ที่นั่งที่ใกล้ทางออกฉุกเฉินจะไม่สามารถให้บริการสำหรับคุณ.

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถให้บริการความช่วยเหลือต่อไปนี้:

 • ความช่วยเหลือในการป้อนอาหาร
 • ความเหลือในห้องน้ำ หรือความช่วยเหลือที่เบาะที่นั่งสำหรับการถ่ายอุจจาระ และ/หรือการปัสสาวะ
 • การให้บริการทางการแพทย์
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้ เราแนะนำให้คุณเดินทางพร้อมผู้ช่วยดูแลส่วนบุคคล.

ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย

Scoot อาจจะจำเป็นต้องให้ผู้โดยสารที่มีความพิการเดินทางพร้อมด้วยผู้ช่วยด้านความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขของการจัดเตรียมคมนาคมขนส่ง ถ้า Scoot ตัดสินว่าผู้ช่วยด้านความปลอดภัยมีความจำเป็นสำหรับความปลอดภัยในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • เมื่อผู้โดยสารซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างรุนแรง ไม่สามารถเข้าใจหรือมีปฏิกิริยาตอบรับต่อคำสั่งเกี่ยวกับความปลอดภัย
 • เมื่อผู้โดยสารมีความพิการด้านการได้ยินและทางสายตาอย่างรุนแรง และไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ Scoot ได้อย่างเพียงพอเหมาะสมในการรับฟังสรุปด้านความปลอดภัย
 • เมื่อผู้โดยสารมีปัญหาในการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง โดยที่ผู้โดยสารไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางกายภาพในการอพยพตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สุนัขช่วยเหลือผู้พิการ/สุนัขบำบัดจิตใจ

สุนัขช่วยเหลือที่เดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่มีความพิการจะได้รับอนุญาตให้พาขึ้นเครื่องบิน โดยจะเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับเฉพาะของประเทศนั้น.

สุนัขช่วยเหลือของคุณจะถูกจัดว่าเป็นสัมภาระที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ และจะถูกพกพาไปด้วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องของคุณ สุนัขช่วยเหลือของคุณจะไม่ได้นั่งบนที่นั่ง และจะต้องถูกกำหนดให้อยู่ในพื้นที่ที่จะไม่กีดขวางเส้นทางหลบหนีในกรณีฉุกเฉิน โปรดจัดเตรียมวัสดุดูดซับความชื้น ที่จะถูกวางบนพื้นในเครื่องบินไว้รองสุนัขตลอดเวลา ตะกร้อครอบปากสุนัขและสายจูงไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นในระหว่างเที่ยวบิน แต่คุณควรจะมีพร้อมติดตัวไว้ใช้งาน.

servicedogs

โปรดรับทราบว่าเราอาจจะขอตรวจสอบเอกสารปัจจุบันที่ถูกต้องของสุนัขของคุณ ถ้าไม่มีการระบุสถานะการให้บริการของสุนัข (ยกตัวอย่างเช่น บัตรประจำตัว, สายจูง/ป้าย เป็นต้น) หรือถ้าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตามกฎข้อบังคับที่บังคับใช้.

ถ้าสุนัขช่วยเหลือของคุณเป็นสุนัขบำบัดจิตใจและ/หรือให้บริการด้านจิตเวช โปรดทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบนหัวกระดาษของเอกสารปัจจุบันที่ถูกต้องสำหรับสุนัขของคุณ (กล่าวคือ เอกสารมีอายุไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันเดินทางตามกำหนดของเที่ยวบินของคุณ) เป็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับใบอนุญาต โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องจัดทำขึ้นเมื่อมีการร้องขอ.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสาร

 • ระบุว่าคุณมีความบกพร่องด้านสุขภาพจิตหรืออารมณ์ที่ผ่านการยอมรับตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตใจ
 • แสดงความจำเป็นในการมีสัตว์บำบัดจิตหรือสัตว์ที่ให้บริการด้านสุขภาพจิต สำหรับการเดินทางบนอากาศ และ/หรือกิจกรรมที่จุดหมายปลายทางของคุณ
 • หลักฐานของผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ด้านสุขภาพจิตที่มีใบอนุญาต (รวมถึงวันที่, ประเภท, และ รัฐของใบอนุญาต) และหลักฐานที่แสดงว่าคุณเป็นผู้ป่วย

ถ้าเราไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของคุณ หรือไม่ได้รับเอกสารอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ สัตว์ดังกล่าวอาจจะจำเป็นต้องถูกตรวจสอบและเดินทางในบ้านหรือคอกสุนัข.

โปรดรับทราบว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ ตามที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด สำหรับการพาสุนัขช่วยเหลือของคุณเข้าไปในประเทศจุดหมายปลายทางของคุณ.

ผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพ

สภาพทางการแพทย์บางอย่างอาจจะต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติก่อนจะขึ้นบินกับเราได้ แค่กรอกแบบฟอร์ม Medical Information Form (MEDIF) และส่งมาให้เราทางออนไลน์ที่ online อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเดินทางของคุณ

ใบรับรองทางการแพทย์

ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด คุณจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากแพทย์ ถ้าคุณมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • คุณจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์
 • คุณเป็นโรคติดต่อหรือติดเชื้อ
 • คุณมีอาการเจ็บป่วยที่มีเหตุผลสมควรให้สงสัยว่าคุณจะไม่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยตลอดเที่ยวบิน หากปราศจากการช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นพิเศษในระหว่างเที่ยวบิน

ถ้าคุณมีคุณสมบัติหนึ่งในเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดขอใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ภายในระยะเวลา 10 วันนับจากวันเดินทางของเที่ยวบินของคุณ จากแพทย์ เพื่อระบุว่าคุณมีความพร้อมที่จะเดินทาง.

ถ้าคุณเป็นโรคติดต่อหรือติดเชื้อ ในใบรับรองแพทย์จะต้องระบุอาการหรือข้อควรระวังใดๆ ที่ทางเราจะต้องทำการป้องกันการติดต่อของโรคหรือการติดเชื้อนั้น ในใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าโรคหรือการติดเชื้อนั้นจะไม่ติดต่อไปยังผู้อื่นในเที่ยวบินเดียวกัน.

เพื่อเป็นการจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็น โปรดติดต่อ Scoot ผ่านทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเรา อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินของคุณ.

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (Portable Oxygen Concentrators: POC) และเครื่องเป่าความดันลมขยายทางเดินหายใจ(Continuous Positive Air Pressure: CPAP)1

เราอนุญาตให้นำเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (Portable Oxygen Concentrators: POC) ที่ผ่านการรับรองจาก FAA ขึ้นเครื่องได้ ตราบเท่าที่อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเก็บไว้ในพื้นที่ว่างขนาดจำกัดใต้ที่นั่ง และเนื่องด้วยพื้นที่ว่างขนาดจำกัดใต้ที่นั่งนี้ จึงมีเพียงอุปกรณ์ POC รุ่น Lifestyle, Freestyle และ Trooperเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตใน ScootBiz ทั้งนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับรายการรุ่นของเครื่อง POC ที่ได้รับการรับรองให้นำขึ้นเครื่องสำหรับชั้นประหยัด อย่างไรก็ตามโปรดไปที่ รายการรุ่นของเครื่อง POC ที่ได้รับการรับรองจาก FAA เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้บนเที่ยวบินของคุณหรือไม่.

สำหรับเครื่องเป่าความดันลมขยายทางเดินหายใจ (Continuous Positive Air Pressure: CPAP) ทุกรุ่น สามารถใช้งานบนเที่ยวบินของเราได้.

การใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวบนเที่ยวบิน อุปกรณ์ของคุณ (เครื่อง POC หรือเครื่อง CPAP) จะต้องสามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถวางเก็บไว้ใต้ที่นั่งได้ คุณจะไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ระหว่างเที่ยวบินของคุณได้ แต่คุณจะยังสามารถพกพาขึ้นเครื่อง และเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ.

ทั้งนี้อาจจะมีข้อจำกัดเพิ่มเติม ถ้าอุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อจำกัดได้ที่นี.

เครื่อง POC และเครื่อง CPAP ของคุณจะต้องสามารถผลิตพลังงานได้ด้วยตัวเอง โดยใช้แบตเตอรี่แบบเจล หรือแบบแห้ง เราอาจจะไม่สามารถจัดเตรียมการจ่ายพลังงานในเที่ยวบินให้กับอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ดังนั้น โปรดนำแบตเตอรี่ที่จะให้พลังงานอย่างน้อย 150% ของระยะเวลาในการเดินทางของเที่ยวบิน เช่น สำหรับเที่ยวบินที่ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชั่วโมง คุณจำเป็นต้องเตรียมแบตเตอรี่จ่ายไฟสำหรับ 15 ชั่วโมง ถ้าแบตเตอรี่แต่ละก้อนอยู่ได้นาน 5 ชั่วโมง คุณจะต้องเตรียมแบตเตอรี่ 3 ก้อน เป็นต้น.

ในการตรวจสอบระยะเวลาของเที่ยวบินและเพื่อเป็นการจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็น โปรดติดต่อ Scoot ผ่านทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเรา อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินของคุณ.

คุณจะได้รับการเตือนให้เช็คอินสำหรับเที่ยวบินของคุณอย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง.

ผู้โดยสารมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานเครื่อง POC / CPAP ซึ่งทางลูกเรือจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวแทนผู้โดยสาร และในระหว่างที่เกิดการลดแรงดันอากาศ ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนมาใช้หน้ากากออกซิเจนที่ตกลงมา.

1ที่นั่งช่วงต่อระหว่างชั้นที่นั่ง (Bulkhead seat) และที่นั่งที่อยู่บนแถวทางออกฉุกเฉินจะไม่เปิดให้บริการสำหรับคุณ.

เครื่องฟอกไตแบบพกพา

เครื่องฟอกไตแบบพกพาได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากหรือไปถึงสนามบินของสหรัฐอเมริกา แต่อาจจะไม่ให้ใช้งานบนเที่ยวบิน.

เครื่องฟอกไตแบบพกพาของคุณจะต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนช่องเก็บของเหนือศีรษะ, ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ หรือพื้นที่จัดเก็บที่ได้รับอนุญาต (ถ้ามี) ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยบนเครื่องบิน.

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกจะไม่ถูกนับรวมในข้อจำกัดสัมภาระขึ้นเครื่องของคุณ.

ถ้าเครื่องฟอกไตแบบพกพาของคุณไม่สามารถขนส่งตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยบนเครื่องบิน เครื่องฟอกไตดังกล่าวจะต้องถูกนำไปเช็คอินและจะไม่ถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่ได้รับอนุญาต.

เพื่อเป็นการจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็น โปรดติดต่อ Scoot ผ่านทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเรา อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินของคุณ.

คุณจะได้รับการเตือนให้เช็คอินสำหรับเที่ยวบินของคุณอย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง.

กฎระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ทุพพลภาพ

กฎระเบียบเหล่านี้บังคับใช้กับเที่ยวบินที่ออกจากหรือสิ้นสุดในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เที่ยวบินเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายกระทรวงคมนาคมสหรัฐ 14 CFR ส่วนที่ 382: หลักการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ทุพพลภาพในการเดินทางทางอากาศ: กฎสุดท้าย.

คุณสามารถขอกฎสุดท้ายของ US DOT Part 382 ในรูปแบบที่เข้าถึงได้จากกระทรวงคมนาคมสหรัฐผ่านทางช่องทางต่อไปนี้:

 • ทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วนโทรฟรี สำหรับผู้เดินทางทางอากาศที่มีความพิการ ที่หมายเลข 1-800-778-4838 (เสียง) หรือ 1-800-455-9880 (TTY)
 • ทางโทรศัพท์ติดต่อหน่วยคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบินได้ที่ 202-366-2220 (เสียง) หรือ 202-363-0511 (TTY)
 • ทางจดหมายถึงหน่วยคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบิน ตามที่อยู่ต่อไปนี้: Aviation Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave. SE, West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590
 • จากเว็บไซต์ของหน่วยคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบิน

ความช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหว

กฎระเบียบ IATA สำหรับการขนส่งรถเข็นที่ทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่.

รถเข็นที่/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว ที่ทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ ข้อกำหนด
ความสูงสูงสุดของรถเข็นเท่ากับ 116 ซม. สำหรับเครื่องบิน A320.
แบตเตอรี่แบบแห้ง แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดออกได้
 1. แบตเตอรี่จะอยู่ค้างในอุปกรณ์และถูกติดอยู่กับรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว
 2. ปลายของแบตเตอรี่จะต้องถูกป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ด้วยฉนวนหุ้มปลาย (เช่น การพันเทปส่วนปลายที่โผล่ออกมา)
 3. รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวจะต้องถูกปิดการทำงาน และถูกป้องกันไม่ให้ถูกเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
แบตเตอรี่ที่สามารถถอดออกได้
 1. แบตเตอรี่จะต้องถูกถอดออก แล้วรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวอาจจะถูกเช็คอินโดยไม่มีบังคับ
 2. แบตเตอรี่ที่ถูกถอดออกจะต้องถูกป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรโดยการหุ้มฉนวนที่ปลาย และพาพาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงทนทาน ซึ่งจัดเตรียมมาโดยผู้โดยสาร
 3. แบตเตอรี่ที่อยู่ในกระเป๋าป้องกันจะต้องถูกเช็คอิน
แบตเตอรี่แบบเปียก รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวที่สามารถจัดเก็บได้ในแนวตั้ง
 1. แบตเตอรี่จะติดอยู่กับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว โดยถูกปิดหุ้มภายในบรรจุภัณฑ์ที่เก็บแบตเตอรี่ซึ่งจัดเตรียมมาโดยผู้โดยสาร
 2. ปลายของแบตเตอรี่จะต้องถูกป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ด้วยฉนวนหุ้มปลาย (เช่น การพันเทปส่วนปลายที่โผล่ออกมา)
 3. รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวจะต้องถูกปิดการทำงาน และถูกป้องกันไม่ให้ถูกเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
รถเข็น / อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถจัดเก็บแบบตั้งตรง
 1. แบตเตอรี่จะต้องถูกถอดออกมาและพกพาอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ทนทาน และป้องกันการรั่วไหล ซึ่งจะต้องถูกนำไปเช็คอิน ส่วนรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเดินอาจจะถูกเช็คอินโดยไม่มีข้อบังคับ
 2. แบตเตอรี่จะต้องถูกป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรโดยการหุ้มฉนวนที่ปลาย
 3. แบตเตอรี่จะต้องถูกยึดวางตั้งตรงในบรรจุภัณฑ์ป้องกัน และล้อมรอบด้วยวัสดุดูซับที่ใช้งานได้
 4. บรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะต้องถูกทำเครื่องหมาย “แบตเตอรี่เปียก กับรถเข็น” หรือ “แบบเตอรี่เปียก กับอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว” และมีฉลากติดว่า “กัดกร่อน” และ ฉลาก “การจัดวางบรรจุภัณฑ์” ที่จัดเตรียมโดยผู้โดยสาร
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง
 1. ไม่มีข้อบังคับ
 2. รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวควรจะถูกเช็คอิน
 3. รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวจะต้องถูกปิดการทำงาน และถูกป้องกันไม่ให้ถูกเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
แบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่ลิเยมจะต้องเป็นประเภทที่ตรงตามข้อกำหนดของการทดสอบแต่ละการทดสอบในคู่มือ UN ของการทดสอบและหลักเกณฑ์ ส่วนที่ III ส่วนย่อยที่ 38.3

แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดออกได้

 1. แบตเตอรี่จะคงอยู่ในอุปกรณ์และถูกยึดติดไว้กับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว โดยถูกปิดหุ้มภายในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เก็บแบตเตอรี่
 2. ปลายแบตเตอรี่ต้องถูกป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรโดยการหุ้มฉนวนที่ปลาย (เช่น การพันเทปส่วนปลายที่โผล่ออกมา)
 3. รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวจะต้องถูกปิดการทำงาน และถูกป้องกันไม่ให้ถูกเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
 4. ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับพิกัดกำลังไฟฟ้า (WH) ของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่สามารถถอดออกได้

 1. แบตเตอรี่จะต้องถูกถอดออกมาและถูกป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรโดยการหุ้มฉนวนที่ปลาย ส่วนรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเดินอาจจะถูกเช็คอินโดยไม่มีข้อบังคับ
 2. แบตเตอรี่ที่ถูกถอดออกมาจะต้องถูกป้องกันความเสียหายโดยวางไว้แยกต่างหากในกระเป๋าป้องกัน ซึ่งจัดเตรียมโดยผู้โดยสาร และถูกพกพาเป็นสัมภาระขึ้นเครื่อง
 3. ปลายของแบตเตอรี่จะต้องถูกป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรโดยการหุ้มฉนวนที่ปลาย (เช่น การพันเทปส่วนปลายที่โผล่ออกมา)
 4. พิกัดกำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะต้องไม่เกิน 300 Wh* หรือเป็นแบตเตอรี่สำรองที่ไม่เกิน 160 Wh ต่อหนึ่งก้อน
 5. แบตเตอรี่สำรองหนึ่งก้อนจะต้องมีพิกัดกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 300 Wh หรือเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีพิกัดกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 160 Wh อาจจะจะสามารถพกพาขึ้นเครื่อง โดยจะต้องถูกพกพาเป็นสัมภาระขึ้นเครื่อง
 6. *วัตต์-ชั่วโมง (Wh) = กระแสไฟฟ้า-ชั่วโมง (Ah) x แรงดันไฟฟ้า (V)