Điều khoản và Điều kiện của Ứng dụng di động Scoot

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng Ứng dụng di động Scoot. Sử dụng Ứng dụng di động Scoot, bao gồm bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba được cung cấp cùng với hoặc thông qua Ứng dụng di động Scoot (gọi chung là “Ứng dụng”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản và Điều kiện").

 

1. Thoả thuận

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được nêu tại trang web: https://www.flyscoot.com/en/terms (gọi chung là "Thoả thuận").

Hơn nữa, bạn đồng ý sử dụng Ứng dụng theo bất kỳ chỉ dẫn hoặc hướng dẫn nào được cung cấp bên trong hoặc bên ngoài Ứng dụng, và không sử dụng sai hoặc cố gắng sử dụng sai Ứng dụng trong bất kỳ trường hợp nào.

 

2. Nhà cung cấp dịch vụ

Các Dịch vụ bao gồm việc cung cấp cho bạn Ứng dụng để bạn có thể truy cập và xem Nội dung, cùng với việc cung cấp Nội dung của Scoot, theo thời gian.

Một số tính năng nhất định của Ứng dụng có thể dựa vào các dịch vụ do bên thứ 3 cung cấp, bao gồm các dịch vụ Giao diện lập trình ứng dụng (“API”) do Google LLC và / hoặc bất kỳ công ty con nào của Google cung cấp (gọi chung là “Google”). Khi bạn chọn sử dụng bất kỳ tính năng nào của Ứng dụng dựa trên dịch vụ do Google cung cấp, bạn đồng ý cũng bị ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ của Google về việc sử dụng đó.

 

3. Phí truy cập

Bạn nên biết rằng nhà cung cấp mạng của bạn có thể tính phí cho việc bạn truy cập vào các dịch vụ kết nối của họ và cho thời lượng kết nối của điện thoại di động của bạn trong khi truy cập Nội dung (các khoản phí này có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong phí GPRS hoặc phí Dữ liệu chuyển mạch); bạn chịu trách nhiệm về các Chi phí này và chi phí của bất kỳ bên thứ ba nào khác Liên quan đến việc bạn nhận Dịch vụ.

 

4. Ngày bắt đầu dịch vụ

Đăng ký Dịch vụ của bạn bắt đầu vào ngày bạn nhận được liên kết đến Ứng dụng ("Kích hoạt"), bởi bạn có thể nhận được Nội dung ngay lập tức.

 

5. Huỷ bỏ

Bạn có thể gỡ Ứng dụng bất kỳ lúc nào nếu bạn muốn ngừng nhận Dịch vụ.

 

6. Sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận rằng Scoot hoặc các bên thứ ba sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với dịch vụ và phần mềm của Ứng dụng di động Scoot cùng các phần của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn trong tất cả Quyền sở hữu trí tuệ. "Quyền sở hữu trí tuệ" có nghĩa là bất kỳ và tất cả các quyền tồn tại theo thời gian theo luật bằng sáng chế, luật bản quyền, luật bí mật thương mại, luật nhãn hiệu, luật cạnh tranh không lành mạnh và bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu khác cũng như bất kỳ và tất cả các ứng dụng, gia hạn, phần mở rộng và các bản phục hồi của chúng, bây giờ hoặc sau này có hiệu lực trên toàn thế giới. Bạn đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh, dịch, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh từ, dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tháo rời hoặc cố gắng lấy mã nguồn từ Ứng dụng di động Scoot.

 

7. Dấu bản quyền

Bạn cũng đồng ý không xóa, che khuất hoặc thay đổi thông báo bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các thông báo quyền sở hữu khác của Scoot hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được gắn với hoặc có trong hoặc được truy cập cùng với hoặc thông qua Ứng dụng di động Scoot.

 

8. Từ chối bảo hành

Scoot và bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp phần mềm của mình cùng với hoặc thông qua Ứng dụng di động Scoot từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn sử dụng Ứng dụng di động Scoot và / hoặc bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba được truy cập cùng với hoặc thông qua Ứng dụng di động Scoot. Và bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba được cung cấp cùng với hoặc thông qua Ứng dụng di động Scoot đều được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" mà không có bất kỳ Bảo hành nào. Scoot và các bên thứ ba như vậy tuyên bố từ chối trách nhiệm trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép liên quan đến tất cả các Bảo hành rõ ràng, ngụ ý và theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn trong, bảo hành về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu. Scoot và bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp phần mềm của họ cùng với hoặc thông qua Ứng dụng di động Scoot từ chối bất kỳ bảo hành nào liên quan đến tính bảo mật, độ tin cậy, tính kịp thời và hiệu suất của Ứng dụng di động Scoot và phần mềm của bên thứ ba đó. Bạn hiểu thêm và đồng ý rằng bạn tải xuống và / hoặc sử dụng Ứng dụng di động Scoot và tất cả phần mềm của bên thứ ba được cung cấp cùng với hoặc thông qua Ứng dụng di động Scoot theo quyết định và cân nhắc rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với hệ thống thiết bị di động hoặc máy tính của bạn hoặc việc mất dữ liệu do việc tải xuống để sử dụng Ứng dụng di động Scoot và / hoặc tất cả phần mềm của bên thứ ba.

 

9. Thay đổi các Dịch vụ, Chấm dứt Dịch vụ

Scoot có thể sửa đổi tất cả hoặc một phần của Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Bạn xác nhận rằng Scoot có thể rút bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc nội dung nào tạo thành một phần của Dịch vụ hoặc ngừng cung cấp toàn bộ Dịch vụ và chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, không có trách nhiệm pháp lý và không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì.

 

10. Bản chất không thể đoán trước của Dịch vụ

Bạn hiểu và thừa nhận rằng việc truyền tải thông tin qua các kênh viễn thông về bản chất là không thể đoán trước và phụ thuộc vào, cùng với các vấn đề khác liên quan, (i) các nhà khai thác viễn thông bên thứ ba và (ii) việc bảo trì thiết bị nhận của bạn. Scoot không đảm bảo về tính khả dụng liên tục và chất lượng tiếp nhận của Dịch vụ.

 

11. Sự gián đoạn của các dịch vụ

Dịch vụ có thể bị gián đoạn, toàn bộ hoặc một phần, trong trường hợp bất khả kháng (là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn hoặc Scoot) hoặc trong thời gian bảo trì. Scoot và / hoặc (các) đại diện được chỉ định của Scoot không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp do việc gián đoạn tất cả hoặc một phần của Dịch vụ trong trường hợp bất khả kháng, cũng như mất lợi nhuận, hợp đồng, danh tiếng, cũng như cho bất kỳ tổn thất do hậu quả nào dưới bất kỳ hình thức nào. Để tránh nghi ngờ, Scoot không loại trừ trách nhiệm của mình đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của mình.

 

12. Quyền không thể chuyển nhượng

Quyền sử dụng Dịch vụ là của cá nhân bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của bạn như được định nghĩa trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác cấu thành thỏa thuận này.

 

13. Luật chi phối

Thỏa thuận này được quản lý và sẽ được phân giải theo Quyền tài phán của Singapore và bạn đồng ý tuân theo quyền tài phán không độc quyền của Tòa án Singapore.