Thông Báo Quyền Riêng Tư California


Cập nhật gần nhất: ngày 31 tháng 03 năm 2022

Thông báo quyền riêng tư California này áp dụng cho cư dân California sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Scoot Pte. Ltd. (“Scoot”, “chúng tôi,” “chúng tôi” và “của chúng tôi”). Thông báo quyền riêng tư California này nhằm mục đích bổ sung cho Chính sách quyền riêng tư tại đây. Đạo luật quyền riêng tư người tiêu dùng California (“CCPA”) cung cấp cho một số cư dân California (“bạn” hoặc “của bạn”) các quyền sau đây, kể cả quyền: (i) yêu cầu thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn; (ii) yêu cầu thông tin về việc chúng tôi bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh; (iii) từ chối bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba; và (iv) không bị phân biệt đối xử đối với hành vi thực hiện bất kỳ quyền nào trong số các quyền này.

THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Đối với mục đích của Thông báo quyền riêng tư California này “thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin nhận dạng, liên quan đến, mô tả, có khả năng liên quan hợp lý đến hoặc có thể được liên kết hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp với một người tiêu dùng hoặc hộ gia đình cụ thể.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Cư dân California có quyền được biết các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, mục đích thu thập thông tin cá nhân đó và các danh mục bên thứ ba mà thông tin cá nhân được chia sẻ vì mục đích kinh doanh hoặc được bán..

Danh mục thông tin cá nhânCách chúng tôi chia sẻ thông tin đó
Ký hiệu nhận dạng (như tên, bí danh, địa chỉ bưu điện, ký hiệu nhận dạng cá nhân duy nhất, ký hiệu nhận dạng trực tuyến, địa chỉ Giao thức internet, địa chỉ email, tên tài khoản, thông tin cookie hoặc các ký hiệu nhận dạng tương tự khác)Chia sẻ thông tin vì mục đích kinh doanh:
 • Trong tập đoàn SIA gồm các công ty như Singapore Airlines Limited (“SIA”), Silkair (Singapore) Private Limited (“SilkAir”), Tradewinds Tours & Travel Private Limited, KrisShop Pte. Ltd. và Encounters Pte. Ltd. (Gọi chung là Scoot, “Tập đoàn SIA”) vì mục đích kinh doanh nội bộ
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình
 • Với các đơn vị quảng cáo và mạng lưới quảng cáo yêu cầu dữ liệu lựa chọn và phân phát quảng cáo thích hợp đến bạn;
 • Với các cơ quan công quyền và cơ quan quản lý tại Singapore và các nhà thầu phụ của họ vì mục đích tham gia nghiên cứu lĩnh vực
 • Với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc quản lý, ủy ban chứng khoán hoặc các tổ chức khác vì mục đích an ninh, y tế, hải quan và nhập cư hoặc khi việc tiết lộ đó có thể cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý, thực thi các quyền của chúng tôi và ngăn chặn các vấn đề gian lận hoặc kỹ thuật.

Bán thông tin:

Cho các đối tác được chọn để cho phép họ cung cấp những ưu đãi tốt hơn, chương trình khuyến mãi và dịch vụ tiếp thị trực tiếp khác cho bạn

Các danh mục thông tin cá nhân được liệt kê trong đạo luật Hồ sơ Khách hàng California (Bộ luật Dân sự California § 1798.80(e)(như tên, đặc điểm vật lý hoặc mô tả, địa chỉ, số điện thoại, thông tin y tế hoặc thông tin bảo hiểm y tế)Chia sẻ thông tin vì mục đích kinh doanh:
 • Trong Tập đoàn SIA
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình
 • Với các đơn vị quảng cáo và mạng lưới quảng cáo yêu cầu dữ liệu lựa chọn và phân phát quảng cáo thích hợp đến bạn
 • Với các cơ quan công quyền và cơ quan quản lý tại Singapore và các nhà thầu phụ của họ vì mục đích tham gia nghiên cứu lĩnh vực
 • Với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc quản lý, ủy ban chứng khoán hoặc các tổ chức khác vì mục đích an ninh, y tế, hải quan và nhập cư

Bán thông tin:

Cho các đối tác được chọn để cho phép họ cung cấp những ưu đãi tốt hơn, chương trình khuyến mãi và dịch vụ tiếp thị trực tiếp khác cho bạn

Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc liên bang (như tuổi, nguồn gốc quốc tịch, tình trạng y tế, giới tính, tình trạng hôn nhân hoặc khuyết tật)Chia sẻ thông tin vì mục đích kinh doanh:
 • Trong Tập đoàn SIA
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình
 • Với các đơn vị quảng cáo và mạng lưới quảng cáo yêu cầu dữ liệu lựa chọn và phân phát quảng cáo thích hợp đến bạn
 • Với các cơ quan công quyền và cơ quan quản lý tại Singapore và các nhà thầu phụ của họ vì mục đích tham gia nghiên cứu lĩnh vực
 • Với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc quản lý, ủy ban chứng khoán hoặc các tổ chức khác vì mục đích an ninh, y tế, hải quan và nhập cư

Bán thông tin:

Cho các đối tác được chọn để cho phép họ cung cấp những ưu đãi tốt hơn, chương trình khuyến mãi và dịch vụ tiếp thị trực tiếp khác cho bạn

LƯU Ý: Không phải mọi ví dụ vừa liệt kê được chia sẻ với các bên thứ ba ở đây. Ví dụ: chúng tôi không chia sẻ tình trạng y tế với các đối tác giúp chúng tôi xúc tiến các chương trình khuyến mãi

Thông tin thương mại (như các sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, nhận được hoặc xem xét, hoặc lược sử hoặc xu hướng mua hàng hoặc tiêu thụ khác)Chia sẻ thông tin vì mục đích kinh doanh:
 • Trong Tập đoàn SIA
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình
 • Với các đơn vị quảng cáo và mạng lưới quảng cáo yêu cầu dữ liệu lựa chọn và phân phát quảng cáo thích hợp đến bạn
 • Với các cơ quan công quyền và cơ quan quản lý tại Singapore và các nhà thầu phụ của họ vì mục đích tham gia nghiên cứu lĩnh vực
 • Với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc quản lý, ủy ban chứng khoán hoặc các tổ chức khác vì mục đích an ninh, y tế, hải quan và nhập cư

Bán thông tin:

Cho các đối tác được chọn để cho phép họ cung cấp những ưu đãi tốt hơn, chương trình khuyến mãi và dịch vụ tiếp thị trực tiếp khác cho bạn

Thông tin sinh trắc học (chẳng hạn như thông tin nhận dạng khuôn mặt được sử dụng để so sánh hình ảnh của bạn với tài liệu du lịch của bạn)Chia sẻ vì mục đích kinh doanh:
 • Trong Nhóm SIA
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi  để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình
Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác (như lược sử duyệt web, lược sử tìm kiếm, thông tin về tương tác của người tiêu dùng với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo) Chia sẻ thông tin vì mục đích kinh doanh:
 • Trong Tập đoàn SIA
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình
 • Với các đơn vị quảng cáo và mạng lưới quảng cáo yêu cầu dữ liệu lựa chọn và phân phát quảng cáo thích hợp đến bạn
 • Với các cơ quan công quyền và cơ quan quản lý tại Singapore và các nhà thầu phụ của họ vì mục đích tham gia nghiên cứu lĩnh vực
 • Với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc quản lý, ủy ban chứng khoán hoặc các tổ chức khác vì mục đích an ninh, y tế, hải quan và nhập cư

Bán thông tin:

Cho các đối tác được chọn để cho phép họ cung cấp những ưu đãi tốt hơn, chương trình khuyến mãi và dịch vụ tiếp thị trực tiếp khác cho bạn

Dữ liệu định vị địa lý (như địa điểm thực của bạn)Chia sẻ thông tin vì mục đích kinh doanh:
 • Trong Tập đoàn SIA
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình
 • Với các đơn vị quảng cáo và mạng lưới quảng cáo yêu cầu dữ liệu lựa chọn và phân phát quảng cáo thích hợp đến bạn
 • Với các cơ quan công quyền và cơ quan quản lý tại Singapore và các nhà thầu phụ của họ vì mục đích tham gia nghiên cứu lĩnh vực
 • Với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc quản lý, ủy ban chứng khoán hoặc các tổ chức khác vì mục đích an ninh, y tế, hải quan và nhập cư

Bán thông tin:

Cho các đối tác được chọn để cho phép họ cung cấp những ưu đãi tốt hơn, chương trình khuyến mãi và dịch vụ tiếp thị trực tiếp khác cho bạn

Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm (như lược sử công việc hiện tại hoặc quá khứ hoặc các đánh giá hiệu suất)Chia sẻ thông tin vì mục đích kinh doanh:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi để thực hiện kiểm tra lý lịch hoặc xác minh nội dung trình bày trong đơn xin việc của bạn

Thông tin giáo dục ngoài công lập (theo Đạo luật Quyền Giáo dục và Quyền Riêng tư Gia đình (Mục 1232g, Chương 20 của Bộ luật Hoa Kỳ, Phần 99, Chương 34 của Bộ luật Quy định liên bang)) (chẳng hạn như hồ sơ giáo dục, bao gồm số điểm và bảng điểm)Chia sẻ thông tin vì mục đích kinh doanh:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi để thực hiện kiểm tra lý lịch hoặc xác minh nội dung trình bày trong đơn xin việc của bạn

Những suy luận được rút ra từ thông tin cá nhân khác (chẳng hạn như hồ sơ phản ánh sở thích, đặc điểm, xu hướng tâm lý, khuynh hướng, hành vi và thái độ) của một cá nhânChia sẻ thông tin vì mục đích kinh doanh:
 • Trong Tập đoàn SIA
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình
 • Với các đơn vị quảng cáo và mạng lưới quảng cáo yêu cầu dữ liệu lựa chọn và phân phát quảng cáo thích hợp đến bạn
 • Với các cơ quan công quyền và cơ quan quản lý tại Singapore và các nhà thầu phụ của họ vì mục đích tham gia nghiên cứu lĩnh vực
 • Với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc quản lý, ủy ban chứng khoán hoặc các tổ chức khác vì mục đích an ninh, y tế, hải quan và nhập cư

Bán thông tin:

Cho các đối tác được chọn để cho phép họ cung cấp những ưu đãi tốt hơn, chương trình khuyến mãi và dịch vụ tiếp thị trực tiếp khác cho bạn

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn sau:

 • Trực tiếp từ bạn hoặc những người được bạn ủy quyền để hành động thay mặt bạn;
 • Được thu thập tự động và gián tiếp từ bạn;
 • Từ các công ty trong Tập đoàn SIA;
 • Từ các nhà cung cấp dịch vụ cho bạn thay mặt chúng tôi
 • Từ các đối tác của chúng tôi bao gồm đối tác hàng không và đối tác chương trình hội viên Scoot Insider;
 • Do chúng tôi cấp cho bạn, chẳng hạn như trong trường hợp là thông tin hội viên Scoot Insider của bạn; và
 • Từ các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như nền tảng truyền thông xã hội khi bạn tương tác với các kênh truyền thông xã hội hoặc nhà cung cấp số liệu phân tích của chúng tôi.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân theo các cách sau đây và vào mục đích kinh doanh và thương mại sau:

 • Để cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi;
 • Để xử lý và hỗ trợ bạn với mọi giao dịch liên quan đến việc đặt vé;
 • Để duy trì tài khoản hội viên Scoot Insider hoặc KrisFlyer Insider của bạn;
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các dịch vụ hoặc cập nhật khác của chúng tôi;
 • Để quản lý và cải thiện trang web và ứng dụng di động của chúng tôi;
 • Để trả lời các câu hỏi của bạn;
 • Để bảo mật và ngăn chặn gian lận;
 • Để tiếp thị và quảng cáo;
 • Để phân tích thống kê; và
 • Để xử lý các đơn xin việc với Scoot hoặc để tiếp cận các vị trí liên quan mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.

QUYỀN ĐƯỢC BIẾT

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và bán. Bạn cũng có quyền yêu cầu các mẩu thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn, cũng như thông tin về việc chúng tôi bán hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh. Sau khi nhận được, xác minh và xác nhận yêu cầu của bạn với tư cách là người tiêu dùng, chúng tôi sẽ cố gắng tiết lộ những thông tin bạn đã yêu cầu.

QUYỀN ĐƯỢC XÓA

Bạn có quyền yêu cầu xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và đã lưu giữ. Xin lưu ý rằng đây là quyền giới hạn vì chúng tôi có thể lưu giữ một số thông tin cá nhân nhất định thuộc điều kiện ngoại lệ theo CCPA hoặc nghĩa vụ hợp pháp khác. Sau khi nhận được, xác minh và xác nhận yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa (và chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) những thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi có áp dụng ngoại lệ.

QUYỀN TỪ CHỐI BÁN THÔNG TIN

Bạn có quyền từ chối bán thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba. Theo CCPA, “bán” bao gồm cả việc chuyển nhượng hoặc truyền tải thông tin cá nhân cho một doanh nghiệp khác theo cách mang lại giá trị cho doanh nghiệp của người nhận, ngay cả khi giá trị đó không phải là tiền bạc. Điều này có nghĩa là việc chia sẻ thông tin cho một số hoạt động kinh doanh phổ biến có thể được coi là giao dịch bán hàng trực tuyến theo CCPA, ngay cả khi không có sự trao đổi tiền bạc. Nếu bạn muốn từ chối bán thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba, vui lòng gửi yêu cầu qua địa chỉ email: privacy@flyscoot.com.

QUYỀN KHÔNG BỊ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử đối với việc thực hiện bất kỳ quyền nào trong số các quyền này.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Nếu bạn là cư dân California, Mục 1798.83 của Bộ luật Dân sự California cho phép bạn thực hiện yêu cầu, mỗi năm một lần, để biết thông tin về việc tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của các bên thứ ba đó. Để thực hiện yêu cầu này, vui lòng gửi yêu cầu qua địa chỉ email: privacy@flyscoot.com. Tại thời điểm này, trang web này không nhận được các tín hiệu trình duyệt tự động liên quan đến các cơ chế theo dõi - có thể bao gồm các hướng dẫn “Không theo dõi”. Để biết thông tin về cách “Không theo dõi”, vui lòng truy cập http://allaboutdnt.com/.

CÁCH THỰC HIỆN CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ CCPA CỦA BẠN

Để thực hiện các quyền của mình theo CCPA, vui lòng gửi yêu cầu qua địa chỉ email: privacy@flyscoot.com hoặc bằng cách tải xuống Biểu mẫu quyền riêng tư dữ liệu và gửi cho chúng tôi qua email.

Chúng tôi có thể cần bạn cung cấp thông tin bổ sung để xác minh yêu cầu của bạn, chẳng hạn như cung cấp một số yếu tố dữ liệu nhất định để chúng tôi có thể xác nhận xem chúng có khớp với thông tin cá nhân đã được chúng tôi duy trì hay không. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin bổ sung này vào bất cứ mục đích nào ngoài việc xử lý yêu cầu của bạn. Bạn có thể chỉ định một đại lý ủy quyền để thực hiện yêu cầu trong một số trường hợp nhất định thay mặt bạn. Đại lý ủy quyền này phải được đăng ký với Giám đốc Bầu cử California.

Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn tất yêu cầu của bạn trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu đó. Nếu cần thêm thời gian, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn về lý do và thời gian gia hạn.