ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Scoot

Scoot ('Scoot', 'เรา', 'เรา', 'ของเรา') จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเมื่อทำการสำรองที่นั่งกับเรา (ทั้งด้วยตัวคุณเองหรือในนามของคุณ), เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.flyscoot.com, เมื่อคุณโทรหาเรา หรือเมื่อคุณติดต่อเราโดยตรง เช่น ที่เคาเตอร์สนามบิน เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (PD) จากผู้สมัครงานด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data - PD)

ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) คือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจริงหรือไม่ เกี่ยวกับแต่ละบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ —

 • จากข้อมูลดังกล่าวนั้น หรือ
 • จากข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลอื่นซึ่งองค์กรมีอยู่หรือที่สามารถเข้าถึงได้

การรวบรวมและการใช้งาน

Scoot รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (PD) เกี่ยวกับคุณเพื่อมอบบริการส่วนบุคคลให้คุณได้ดียิ่งขึ้น เช่น การบินและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประกันภัยการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา Sccot ยังต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (PD) และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบิน การตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และการรักษาความปลอดภัย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่ Scoot รวบรวมประกอบด้วย: ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดของหนังสือเดินทาง และสัญชาติ เรายังรวบรวมข้อมูลทางการเงินบางอย่าง เช่น รายละเอียดของบัตรเครดิตเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ Scoot จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างให้บริการแก่คุณ หรือที่เราจำเป็นต้องรวบรวมหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น เราจะดำเนินการรวบรวมอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ถ้าคุณไม่แจ้งเราเป็นอย่างอื่น เราจะถือว่าคุณอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อใช้ตามข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถยกเลิกการอนุญาตนี้ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม เราก็จะไม่สามารถให้บริการทางการบินหรือการบริการอื่นๆ ได้อีกต่อไป

คุณอาจติดต่อเราโดยไม่ระบุชื่อหรือใช้นามแฝงได้เฉพาะบางกรณีเท่านั้น เช่น การโทรหาคอลเซ็นเตอร์เพื่อสอบถาม หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา เราจะไม่สามารถให้บริการทางการบินหรือการซื้ออื่นใดที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณไม่ระบุชื่อหรือใช้นามแฝง เพราะเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการให้รายละเอียดของคุณแก่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงของการเดินทาง

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ต่อไปนี้:

 • ดำเนินการและรวบรวมการชำระเงินสำหรับการสำรองเที่ยวบินของคุณและผู้ร่วมเดินทาง
 • รับทราบถึงความต้องการพิเศษใดๆ ในระหว่างการเดินทาง (สุขภาพหรือสิ่งอื่นๆ) ที่คุณหรือผู้ร่วมเดินทางของคุณมี
 • ให้การยืนยันการสำรองเที่ยวบินของคุณ และให้คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อกำหนดการเดินทางของคุณ
 • ปรับปรุงขั้นตอนการสำรองเที่ยวบิน รวมถึงการรวบรวมการกำหนดค่าต่างๆ ที่คุณระบุเมื่อลงชื่อสมัครบัญชีสกู๊ตของเรา
 • ยืนยันตัวตนของคุณเมื่อคุณเช็คอิน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อบริการต่างๆ บนเครื่องบิน เช่น วิดีโอ ความบันเทิง อาหารและเครื่องดื่ม
 • จัดการปัญหาเกี่ยวกับคำติชมหรือการร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมี
 • สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
 • ตอบคำถามต่างๆ ของคุณ และ
 • พัฒนา ดำเนินการค้นคว้าวิจัย และทำการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นอกจากนี้ยังรวมถึงการรวบรวมข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมเฉพาะคุณ และสื่อการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ด้วยความเกี่ยวเนื่องดังกล่าวข้างต้น เราอาจเปิดเผย ส่ง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณร่วมกับสายการบินในเครือของเรา นอกจากนั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งของเรา หรือผู้ให้บริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สายการบินหุ้นส่วน ฝ่ายบริหารสนามบิน พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ขนส่งอื่นๆ
ถ้าคุณสมัครรับข่าวสารกับกลุ่มรายชื่อของเรา เราจะส่งอีเมลให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของเรา

ถ้าเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ('วัตถุประสงค์รอง') ที่นอกเหนือจากมูลเหตุหลักเบื้องต้นในการรวบรวม ('วัตถุประสงค์แรก') ตามที่กฎหมายกำหนด เราขอให้การรับรองว่า

 • วัตถุประสงค์รองมีความเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์แรกของการรวบรวมข้อมูล และคุณมั่นใจได้ว่าเราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณตามแนวทางดังกล่าว หรือ
 • คุณได้อนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์รอง หรือ
 • การใช้หรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นหรือได้รับการรับรองหรืออยู่ภายใต้กฎหมาย หรือ
 • การใช้หรือการเปิดเผยดังกล่าว ไม่เช่นนั้นก็ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ในฐานะที่จำเป็นต่อการสอบสวนพฤติกรรมผิดกฎหมายที่น่าสงสัย)

ถ้าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่ไม่ต้องการซึ่งเราไม่ต้องรวบรวมตามข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลนี้และตามกฎหมายที่บังคับใช้ช้อมูลส่วนบุคคล (PD) ดังกล่าวจะถูกลบทิ้งหรือทำให้ไม่สามารถใช้ได้ในทันที

การสมัครงาน

ถ้าคุณสมัครงานกับเรา ไม่ว่าจะได้รับการชักชวนหรือไม่ก็ตาม เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (PD) เกี่ยวกับคุณ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่เรารวบรวมคือข้อมูลที่อยู่ในใบสมัครงานของคุณ ได้แก่ ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ประวัติการทำงาน รายละเอียดการศึกษา หรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับอาชีพของคุณ
ในการพิจารณาการสมัครงานของคุณ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น จากนายจ้างเก่าหรือผู้รับรองผู้สมัคร เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ข้อมูลสุขภาพ (รวมถึงความทุพพลภาพใดๆ) หรือประวัติอาชญากรรม

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • ประเมินคุณสำหรับตำแหน่งงานอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งสำหรับเรา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • ประเมินคุณว่าควรผ่านระดับขั้นต่างๆ ในขั้นตอนการจ้างงานของเราหรือไม่ หรือ
 • เก็บข้อมูลของคุณไว้สำหรับโอกาสงานในอนาคต
ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลตามที่เราต้องการ เราจะไม่สามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นได้
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่
 • หน่วยงานที่ทดสอบความสามารถหรือการวัดผลทางจิตวิทยา
 • ผู้รับรองหรือนายจ้างเก่า
 • ตัวแทนจัดหางานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในนามของเรา
 • องค์กรที่เกี่ยวข้องของเรา
 • ตัวแทนบังคับใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ หรือ
 • หน่วยงานทางการศึกษาหรือวิชาชีพเพื่อความจำเป็นในการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ
ถ้าเราให้ตัวแทนบุคคลที่สามดำเนินการให้เราโดยมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะมีขั้นตอนที่ห้ามไม่ให้ตัวแทนดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้

สถานที่และวิธีการเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอจากเรา สำหรับการบินและการบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณจะถูกเก็บไว้ในระบบสำรองที่นั่ง ระบบควบคุมผู้โดยสารขาออก ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และในฐานข้อมูลอีเมลของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่รวบรวมโดย Scoot หรือในนามของเราจะได้รับการดูแลรักษาในระบบอย่างปลอดภัยในประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และไอร์แลนด์ เรามีการพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัสอย่างสม่ำเสมอ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณในช่วงเวลาที่ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่รวบรวมหรือที่จำเป็นหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น

สถานที่และวิธีส่งข้อมูล และเปิดเผยแก่ผู้ใด

โชคไม่ดีที่การส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น แม้เราจะพยายามปกป้องข้อมูลอย่างไร เราก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจหรือรับประกันได้ว่าข้อมูลใดๆ ที่ส่งให้เรา หรือจากผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์ของเราจะมีความปลอดภัย และคุณจะต้องรับความเสี่ยงนั้นเอง
สำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณไปยังจุดหมายปลายทางเที่ยวบินของเรา หรือจุดหมายปลายทางเที่ยวบินของหุ้นส่วนสายการบินของเรา รวมถึงจุดหมายใน สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ไทย อินเดีย บังคลาเทศ มัลดีฟส์ เมียนมาร์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่จัดเก็บโดยเราหรือในนามของเราระหว่างประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังข้อมูลหรืออุปกรณ์ดำเนินการของบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่รวบรวมในนามของเราโดยตัวแทนคอลเซ็นเตอร์ของบุคคลที่สามจะถูกใช้ร่วมกับเราเท่านั้น
คุณเข้าใจและอนุญาตการส่งข้อมูลในลักษณะดังกล่าวตามความจำเป็นของเราในการดูแลเที่ยวบินและการเตรียมการอื่นๆ
ถ้าคุณสำรองที่นั่งกับเราเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับบุคคลอื่น คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณร่วมกับบุคคลอื่นในการสำรองที่นั่งของคุณ

การจองบริการเพิ่มเติม

เมื่อคุณจองผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมหรือรถเช่า ผ่านเว็บไซต์ของ Scoot เราจะปฏิบัติตัวเป็นสื่อกลางของข้อมูลสำหรับบริษัทดังกล่าวที่ขายผลิตภัณฑ์ให้คุณ ในฐานะสื่อกลางของข้อมูล เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (PD) จากคุณสำหรับการจองดังกล่าวนั้น ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) นี้จะได้รับการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณตามวัตถุประสงค์ของเรา เมื่อคุณคลิกในเว็บไซต์ของบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ให้คุณ คุณอาจเห็นนโยบายปกป้องข้อมูลของบริษัทดังกล่าว ซึ่ง Scoot ไม่มีอำนาจใดต่อนโยบายดังกล่าว

การเข้าถึง การแก้ไข การยกเลิกการอนุญาต

ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกในกลุ่มรายชื่อของเราหรือรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุณสามารถยกเลิกสมาชิกจากกลุ่มรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ ด้วยการคลิกลิงก์ ‘ยกเลิกสมาชิก’ ในอีเมลของเรา หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา
เราอาจติดต่อคุณเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล (PD) เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรักษาไว้มีความถูกต้องและทันสมัย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่บังคับใช้ คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณที่เราเก็บรักษาอยู่ คุณอาจถามรายละเอียดเราเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา คุณอาจให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณ รวมถึงที่อยู่อีเมล ที่เราเก็บรักษาไว้ได้ เราจะตอบรับทุกการร้องขอในทันที ซึ่งควรดำเนินการแจ้งแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการให้บริการข้อมูลแก่คุณ

ในกรณีพิเศษ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามการร้องขอของคุณได้ แต่เราจะให้คำอธิบายคุณถึงการปฏิเสธดังกล่าว เท่าที่จะทำได้ กรณีพิเศษนี้รวมถึง

 • เจ้าหน้าที่สืบสวนหรือหน่วยงานของรัฐคัดค้านไม่ให้ Scoot™ ปฏิบัติตามการร้องขอของลูกค้า
 • ภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบและ/หรือการประเมินอย่างมีเหตุผลของ Scoot™ ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล และ
 • ข้อมูลถูกรวบรวมเนื่องจากการสืบสวนการละเมิดข้อตกลง ข้อสงสัยในการกระทำที่หลอกลวง หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Scoot

Scoot ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ซึ่งจะตอบรับการร้องขอหรือข้อห่วงใยใดๆ ของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่เราเก็บรักษาไว้ และวิธีการใช้ข้อมูลเหล่านั้น

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนั้น Scoot ยังรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลพฤติกรรมจะได้รับการจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และไม่มีการระบุชื่อใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลบางส่วนที่เราและตัวแทนของเรารวบรวมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากไม่ได้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยตัวตนของคุณ ข้อมูลในลักษณะนี้ประกอบด้วย

ข้อมูลการเยี่ยมชมไซต์

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณ ซึ่งอาจประกอบด้วยที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ วันที่และเวลาในการเยี่ยมชม หน้าเพจที่คุณเข้าถึง ข้อมูลที่คุณดาวน์โหลด และชนิดของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่คุณใช้
เราหรือตัวแทนของเราอาจใช้ข้อมูลนี้อย่างไม่ระบุชื่อ แบบรวบยอด สำหรับวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้

คุกกี้คือโครงสร้างข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งให้เบราว์เซอร์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน คุกกี้ที่เราหรือตัวแทนของเราใช้สามารรถระบุผู้ใช้แต่ละรายได้

คุกกี้เป็นได้ทั้งแบบ "ฝังตัว" หรือ "ชั่วคราว" คุกกี้แบบฝังตัวจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ มีวันหมดอายุ และส่วนใหญ่เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ คุกกี้แบบชั่วคราวจะมีอายุสั้นและเก็บไว้ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์ในช่วงเวลาที่ใช้งาน โดยจะถูกใช้เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์และหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์เราหรือตัวแทนของเราอาจใช้ทั้งคุกกี้แบบชั่วคราวและฝังตัว การใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของตัวแทนมีลักษณะเฉพาะบุคคล เมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้แบบชั่วคราวจะถูกลบทิ้ง

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าให้รับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ ถ้าคุณไม่ต้องการรับคุกกี้ คุณสามารถปรับเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการใช้คุกกี้ การปฏิเสธไม่รับคุกกี้อาจจำกัดการทำงานเว็บไซต์ของเรา

หุ้นส่วนกับ Adara และ Sojern

เครือข่ายโฆษณาที่เป็นหุ้นส่วนของ Scoot คือ Adara (Adara.com) และ Sojern (Sojern.com) เพื่อตรวจหาข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนแต่ไม่เป็นข้อมูลส่วนตัวจากคุณผ่านทางคุกกี้บุคคลที่สาม การทำเช่นนี้ทำให้ Adara และ Sojern สามารถแสดงข้อความตามที่กำหนดและตรงประเด็นจากเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เลือกไว้ โดยยึดตามพฤติกรรมของคุณในการชมเว็บไซต์ Scoot และเว็บไซต์อื่นๆ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนแต่ไม่เป็นข้อมูลส่วนตัวนี้จะถูก Scoot ใช้ร่วมกับ Adara และ Sojern อย่างเป็นความลับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาให้ตรงประเด็นมากขึ้นเท่านั้น โดยมีการกำหนดมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าการโฆษณาจะเป็นไปอย่างเหมาะสม และคุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธโฆษณาเหล่านั้นจาก Adara และ Sojern ได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่มีอำนาจในการควบคุมการใช้คุกกี้ของ Adara และ Sojern การปฏิเสธการใช้คุกกี้มีสองวิธี

สำหรับ Adara

 • โดยการเยี่ยมชม http://adara.com/privacy-promise/opt-out แล้วคลิก ‘Submit’ หรือ
 • ผ่านทางโปรแกรมกำกับตนเอง Network Advertising Initiative (NAI) หรือ Digital Advertising Alliance’s (DAA) สำหรับการโฆษณาเชิงพฤติกรรมแบบออนไลน์ ซึ่ง Adara เป็นสมาชิกอยู่ แต่ละโปรแกรมจะมีหน้าสำหรับปฏิเสธการใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้ควบคุมคุกกี้ members/’participants’ จากศูนย์กลางได้

สำหรับ Sojern

 • โดยการเยี่ยมชม http://preferences-mgr.truste.com/?affiliateId=111เลือกกล่อง opt-out แล้วคลิก ‘Submit Opt-outs’ หรือ
 • ผ่านทางโปรแกรมกำกับตนเอง Digital Advertising Alliance’s (DAA) สำหรับการโฆษณาเชิงพฤติกรรมแบบออนไลน์ ซึ่ง Sojern เป็นสมาชิกอยู่ โปรแกรมนี้มีจะมีหน้าสำหรับปฏิเสธการใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้ควบคุมคุกกี้ members/’participants’ จากศูนย์กลางได้
 • ในการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ members’ ของ NAI หรือคุกกี้ participants’ ของ DAA ให้ไปที่: