หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย


อัปเดตครั้งล่าสุด: 31 มีนาคม 2565

หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับพลเมืองแคลิฟอร์เนียที่ใช้บริการต่าง ๆ ที่ให้โดย บริษัท สกู๊ต ไทแอร์ จำกัด (“สกู๊ต”, “เรา”, “แก่เรา” และ “ของเรา”) หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของแคลิฟอร์เนียนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่นี่ . รัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค (“ซีซีพีเอ”) กำหนดให้พลเมืองแคลิฟอร์เนียบางคน (“คุณ” หรือ “ของคุณ” ที่มีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ (1) ขอข้อมูลส่วนตัวที่เราได้เก็บไว้ (2) ขอข้อมูลเกี่ยวกับการขายและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจให้ผู้อื่น (3) ขอไม่ให้ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลอื่น และ (4) ขอไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติเมื่อข้าพเจ้าใช้สิทธิ์เหล่านี้

ข้อมูลส่วนตัวคืออะไร

ตามจุดประสงค์ของหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของแคลิฟอร์เนีย “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวตน เกี่ยวข้องกับ อธิบาย หรือสามารถระบุตัวตนได้ หรืออาจมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้บริโภคคนใดหรือครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่ง

ข้อมูลที่เราเก็บ

พลเมืองแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ทราบประเภทข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ทางเราได้เก็บไว้ วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนตัวนี้ และประเภทข้อมูลต่าง ๆ ที่เราได้แบ่งปันหรือขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ

ประเภทข้อมูลส่วนตัวเราแบ่งปันข้อมูลอย่างไร
ข้อมูลระบุตัวตน (เช่น ชื่อ นามแฝง ที่อยู่ไปรษณีย์ ข้อมูลระบุตัวตนส่วนตัว ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล อีเมลแอดเดรส ชื่อบัญชี ข้อมูลคุกกี้ หรือข้อมูลระบุตัวตนที่มีลักษณะคล้ายคลึงอื่น ๆ)การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
 • แบ่งปันในกลุ่มบริษัท เอสไอเอ ซึ่งรวมบริษัท สิงคโปร์ แอร์ไลน์ จำกัด (“เอสไอเอ”), บริษัทซิลค์แอร์ (สิงคโปร์) จำกัด (“ซิลค์แอร์”), บริษัท เทรดวินส์ ทัวร์ส์ แอนด์ ทราเวล จำกัด, บริษัท คริสชอป จำกัด และบริษัท เอ็นเคาท์เตอร์ส์ จำกัด (เรียกรวมกับสกู๊ตว่า “กลุ่มบริษัทเอสไอเอ”) เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจภายในองค์กร
 • แบ่งปันกับผู้ให้บริการที่ดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวแทนเราเพื่อให้ช่วยให้เราให้บริการของเราได้
 • แบ่งปันกับเครือข่ายโฆษณาหรือผู้ให้โฆษณาที่ต้องการข้อมูลเพื่อเลือกและนำเสนอโฆษณาให้คุณและคนอื่น ๆ
 • แบ่งปันกับสำนักงานของรัฐ หรือหน่วยการกำกับระเบียบในสิงคโปร์และผู้รับจ้างช่วง เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมศึกษาด้านอุตสาหกรรม
 • แบ่งปันกับสำนักงานบังคับการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐหรือกำกับระเบียบ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง สุขภาพ ศุลกากร และการเข้าเมือง หรือหน่วยงานที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และใช้สิทธิ์ของเรา และป้องกันการโกงหรือปัญหาทางเทคนิค

การขาย:

เพื่อให้คู่ค้าที่คัดเลือกเพื่อให้พวกเขาปรับแต่งการนำเสนอ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงที่นำเสนอแก่คุณ

ประเภทข้อมูลส่วนตัวที่กำหนดไว้ในระเบียบการบันทึกข้อมูลลูกค้าของแคลิฟอร์เนีย ในประมวลกฎหมายแพ่งของแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.80(อี) (เช่น ชื่อ ลักษณะทางกายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือข้อมูลด้านการประกันสุขภาพ) การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
 • ในกลุ่มบริษัทเอสไอเอ
 • พร้อมกับผู้ให้บริการที่ดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวแทนเราเพื่อให้ช่วยให้เราให้บริการของเราได้
 • เครือข่ายโฆษณาหรือผู้ให้โฆษณาที่ต้องการข้อมูลเพื่อเลือกและนำเสนอโฆษณาให้คุณและคนอื่น ๆ
 • พร้อมกับสำนักงานของรัฐ หรือหน่วยการกำกับระเบียบในสิงคโปร์และผู้รับจ้างช่วง เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมศึกษาด้านอุตสาหกรรม
 • พร้อมด้วยสำนักงานบังคับการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐหรือกำกับระเบียบ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง สุขภาพ ศุลกากร

การขาย:

ให้คู่ค้าที่คัดเลือกเพื่อให้พวกเขาปรับแต่งการนำเสนอ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงที่นำเสนอแก่คุณ

ลักษณะการจำแนกข้อมูลที่ได้รับการป้องกันภายใต้กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐบาลกลาง (เช่น อายุ เชื้อชาติ เงื่อนไขด้านสุขภาพ เพศ สถานะสมรส หรือความพิการ)การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
 • ในกลุ่มบริษัทเอสไอเอ
 • พร้อมกับผู้ให้บริการที่ดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวแทนเราเพื่อให้ช่วยให้เราให้บริการของเราได้
 • เครือข่ายโฆษณาหรือผู้ให้โฆษณาที่ต้องการข้อมูลเพื่อเลือกและนำเสนอโฆษณาให้คุณและคนอื่น ๆ
 • พร้อมกับสำนักงานของรัฐ หรือหน่วยการกำกับระเบียบในสิงคโปร์และผู้รับจ้างช่วง เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมศึกษาด้านอุตสาหกรรม
 • พร้อมด้วยสำนักงานบังคับการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐหรือกำกับระเบียบ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง สุขภาพ ศุลกากร

การขาย:

เพื่อให้คู่ค้าที่คัดเลือกเพื่อให้พวกเขาปรับแต่งการนำเสนอ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงที่นำเสนอแก่คุณ

โปรดทราบ: ไม่ใช่ว่าตัวอย่างข้อมูลทั้งหมดที่ระบุข้างต้นจะถูกเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ เช่น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพกับคู่ค้าที่ช่วยเราในเรื่องการส่งเสริมการขาย

ข้อมูลเชิงพาณิชย์ (เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เคยซื้อ ได้รับ หรือพิจารณา หรือประวัติหรือแนวโน้มการซื้อหรือการบริโภค)การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
 • ในกลุ่มบริษัทเอสไอเอ
 • พร้อมกับผู้ให้บริการที่ดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวแทนเราเพื่อให้ช่วยให้เราให้บริการของเราได้
 • เครือข่ายโฆษณาหรือผู้ให้โฆษณาที่ต้องการข้อมูลเพื่อเลือกและนำเสนอโฆษณาให้คุณและคนอื่น ๆ
 • พร้อมกับสำนักงานของรัฐ หรือหน่วยการกำกับระเบียบในสิงคโปร์และผู้รับจ้างช่วง เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมศึกษาด้านอุตสาหกรรม
 • พร้อมด้วยสำนักงานบังคับการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐหรือกำกับระเบียบ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง สุขภาพ ศุลกากร

การขาย:

เพื่อให้คู่ค้าที่คัดเลือกเพื่อให้พวกเขาปรับแต่งการนำเสนอ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงที่นำเสนอแก่คุณ

ข้อมูลอัตลักษณ์ (เช่น ข้อมูลจากการจดจำใบหน้า ที่ใช้ในการเปรียบเทียบรูปภาพ กับเอกสารการเดินทางของคุณ)เปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ:
 • ภายในกลุ่ม
 • กับผู้ให้บริการ ในการดำเนินการข้อมูลส่วนตัว ในฐานะตัวแทนของเราในการช่วยเราจัดหาบริการ
กิจกรรมในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นในลักษณะเดียวกัน (เช่น ประวัติการสืบค้น ประวัติการค้นหา ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโฆษณา)การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
 • ในกลุ่มบริษัทเอสไอเอ
 • พร้อมกับผู้ให้บริการที่ดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวแทนเราเพื่อให้ช่วยให้เราให้บริการของเราได้
 • เครือข่ายโฆษณาหรือผู้ให้โฆษณาที่ต้องการข้อมูลเพื่อเลือกและนำเสนอโฆษณาให้คุณและคนอื่น ๆ
 • พร้อมกับสำนักงานของรัฐ หรือหน่วยการกำกับระเบียบในสิงคโปร์และผู้รับจ้างช่วง เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมศึกษาด้านอุตสาหกรรม
 • พร้อมด้วยสำนักงานบังคับการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐหรือกำกับระเบียบ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง สุขภาพ ศุลกากร

การขาย:

เพื่อให้คู่ค้าที่คัดเลือกเพื่อให้พวกเขาปรับแต่งการนำเสนอ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงที่นำเสนอแก่คุณ

ข้อมูลการระบุพิกัด (เช่น ตำแหน่งที่อยู่ของคุณ)การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
 • ในกลุ่มบริษัทเอสไอเอ
 • พร้อมกับผู้ให้บริการที่ดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวแทนเราเพื่อให้ช่วยให้เราให้บริการของเราได้
 • เครือข่ายโฆษณาหรือผู้ให้โฆษณาที่ต้องการข้อมูลเพื่อเลือกและนำเสนอโฆษณาให้คุณและคนอื่น ๆ
 • พร้อมกับสำนักงานของรัฐ หรือหน่วยการกำกับระเบียบในสิงคโปร์และผู้รับจ้างช่วง เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมศึกษาด้านอุตสาหกรรม
 • พร้อมด้วยสำนักงานบังคับการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐหรือกำกับระเบียบ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง สุขภาพ ศุลกากร

การขาย:

เพื่อให้คู่ค้าที่คัดเลือกเพื่อให้พวกเขาปรับแต่งการนำเสนอ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงที่นำเสนอแก่คุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและการจ้างงาน (เช่นประวัติงานในอดีตหรือปัจจุบันหรือการประเมินผลการทำงาน)การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวแทนเราเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นหรือตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในใบสมัครงานของคุณ

ข้อมูลด้านการศึกษาที่ไม่ได้รับจากสถาบันของรัฐ (ตามสิทธิ์ในการศึกษาของครอบครัวและรัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัว (ประมวลกฎหมายสหรัฐฯ ฉบับ 20 มาตรา 1232จี, และประมวลกฎหมายรัฐบาลกลาง ฉบับ 34 หมวด 99) (เช่น ทะเบียนการศึกษา เกรด และใบแสดงผลการศึกษา)การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวแทนเราเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นหรือตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในใบสมัครงานของคุณ

การอนุมานจากข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ (เช่นโปรไฟล์ที่สอดคล้องกับความชื่นชอบ นิสัยส่วนบุคคล และแนวโน้มด้านจิตวิทยา แนวโน้มพฤติกรรม พฤติกรรม และทัศนคติ)การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
 • ในกลุ่มบริษัทเอสไอเอ
 • พร้อมกับผู้ให้บริการที่ดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวแทนเราเพื่อให้ช่วยให้เราให้บริการของเราได้
 • เครือข่ายโฆษณาหรือผู้ให้โฆษณาที่ต้องการข้อมูลเพื่อเลือกและนำเสนอโฆษณาให้คุณและคนอื่น ๆ
 • พร้อมกับสำนักงานของรัฐ หรือหน่วยการกำกับระเบียบในสิงคโปร์และผู้รับจ้างช่วง เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมศึกษาด้านอุตสาหกรรม
 • พร้อมด้วยสำนักงานบังคับการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐหรือกำกับระเบียบ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง สุขภาพ ศุลกากร

การขาย:

เพื่อให้คู่ค้าที่คัดเลือกเพื่อให้พวกเขาปรับแต่งการนำเสนอ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงที่นำเสนอแก่คุณ

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • เก็บโดยตรงจากคุณหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนคุณ
 • เก็บจากคุณโดยอัตโนมัติและเป็นการเก็บทางอ้อม
 • จากองค์กรภายในกลุ่มบริษัทเอสไอเอ
 • จากผู้ให้บริการที่ให้บริการแก่คุณแทนเรา
 • จากคู่ค้าซึ่งหมายรวมถึงสายการบินคู่ค้าและคู่ค้าในโปรแกรมสกู๊ตอินไซด์เดอร์
 • ข้อมูลที่ทางเราออกให้แก่ท่าน เช่น ข้อมูลการเป็นสมาชิกของสกู๊ตอินไซด์เดอร์
 • จากแหล่งข้อมูลของคนอื่น เช่นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ที่คุณได้มีปฏิสัมพันธ์กับช่องทางโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวในวิธีการดังต่อไปนี้ และใช้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจและการพาณิชย์ดังต่อไปนี้:/p>

 • เพื่อให้และพัฒนาการบริการของเรา
 • เพื่อดำเนินการและช่วยเหลือคุณในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินของคุณ
 • เพื่อรักษาบัญชีสกู๊ตอินไซด์เดอร์ หรือคริสฟลายเยอร์อินไซด์เดอร์ของคุณ
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในบริการของเราหรือการอัปเดตข้อมูลอื่น ๆ
 • เพื่อจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ของเราและแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ
 • เพื่อตอบคำถามของคุณ
 • เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง
 • เพื่อการตลาดและการโฆษณา
 • เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และ
 • เพื่อจัดการใบสมัครงานกับสกู๊ต หรือเพื่อหาตำแหน่งที่คุณน่าจะสนใจ

สิทธิ์ในการรับทราบข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ทางเราได้เก็บไว้ ใช้ เปิดเผย และขาย คุณมีสิทธิ์ในการขอส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราได้เก็บไว้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขายและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณจากทางเราให้แก่ผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เมื่อเราได้รับ ตรวจสอบ และยืนยันคำขอของลูกค้าจากคุณ เราจะพยายามเปิดเผยข้อมูลให้คุณทราบตามที่ได้ขอไว้

สิทธิ์ในการลบข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ขอลบข้อมูลส่วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราได้เก็บจากคุณ และรักษาไว้ โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์ที่จำกัดเพราะเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวบางประการตามข้อยกเว้นตามรัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียและระเบียบในกฎหมายอื่น ๆ เมื่อเราได้รับ ตรวจสอบ และยืนยันคำขอของคุณ เราจะลบ (และสั่งให้ผู้ให้บริการของเราลบ) ข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบันทึกของเรา ยกเว้นข้อมูลที่อยู่ในข้อยกเว้นดังกล่าว

สิทธิ์ในการขอไม่ให้ขายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ขอให้ไม่ให้ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้อื่น ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย คำว่า “ขาย” หมายถึงการโอนหรือการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวให้แก่ธุรกิจอื่น ที่ให้ประโยชน์แก่ธุรกิจที่ได้รับข้อมูลนั้น แม้ว่าประโยชน์จะไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน สิ่งนี้หมายความว่าการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจหลายประการอาจถือว่าเป็นการ “ขาย” ภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย หากคุณไม่ต้องการให้ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่ผู้อื่น โปรดยื่นคำขอทางอีเมลที่ privacy@flyscoot.com.
เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคที่เราทราบว่าอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิ์ในการขอไม่ให้เลือกปฏิบัติ

คุณมีสิทธิ์ขอไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติเมื่อใช้สิทธิ์เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณเป็นพลเมืองแคลิฟอร์เนีย ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.83 อนุญาตให้คุณยื่นคำขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ในการตลาดทางตรงได้หนึ่งครั้งต่อปี เพื่อยื่นคำขอนี้ โปรดยื่นคำขอทางอีเมลที่ privacy@flyscoot.com. ในตอนนี้ เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้รับสัญญาณเบราเซอร์อัตโนมัติเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้ง “ไม่ให้สืบค้นข้อมูล” สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ “ไม่ให้สืบค้นข้อมูล” โปรดไปที่ http://allaboutdnt.com/.

จะใช้สิทธิ์ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของคุณตามรัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างไร

เพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณตามรัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย โปรดยื่นคำขอทางอีเมลที่ privacy@flyscoot.com หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ว่าความเป็นส่วนตัวในข้อมูล และส่งให้เราทางอีเมล .

เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบคำขอ เช่นการให้ข้อมูลบางอย่างเพื่อให้เราสามารถยืนยันได้ว่าตรงกับข้อมูลส่วนตัวที่ทางเราได้เก็บไว้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการจัดการคำขอของคุณ คุณอาจแต่งตั้งหรืออนุญาตให้ตัวแทนของคุณยื่นคำขอแทนท่านได้ในบางกรณี ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะต้องลงทะเบียนในสำนักเขตการเลือกตั้งแคลิฟอร์เนีย

เราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณภายใน 45 วันหลังจากได้รับคำขอนั้น หากเราต้องการเวลาเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลและเวลาที่ขอขยายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร