เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับแอปมือถือของ Scoot

 

ขอบคุณที่ใช้แอปมือถือของ Scoot ในการใช้แอป หรือซอฟต์แวร์/บริการ ของบุคคลที่สาม ซึ่งมีให้ใช้งานพร้อมกับแอปมือถือของ Scoot (เรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชั่น”) คุณตกลงที่จะทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนด (“เงื่อนไขและข้อกำหนด”)

 

1. ข้อตกลง

คุณได้ยอมรับว่าอ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงฉบับเต็มที่ https://www.flyscoot.com/en/terms (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”)

นอกเหนือจากนั้น คุณตกลงที่จะใช้แอปโดยเป็นไปตามคำแนะนำภายในแอป หรือภายนอกแอป และไม่ได้มีการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือพยายามใช้ไปในทางนั้น

 

2. ผู้ให้บริการ

บริการรวมถึงแอปที่ช่วยให้คุณเข้าถึง และดูเนื้อหา รวมถึงการจัดหาเนื้อหาให้จาก Scoot ในแต่ละช่วงเวลา

ฟีเจอร์บางอย่างของแอปอาจต้องใช้บริการของบุคคลที่สาม รวมถึง Application Programming Interface (“API”) จาก Google LLC และ/หรือ บริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “Google”) เมื่อคุณเลือกใช้ฟีเจอร์บนแอปที่ขึ้นอยู่กับบริการที่จัดหาโดย Google คุณตกลงที่จะยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการของ Google

 

3. การคิดค่าเข้าใช้

คุณควรทราบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจคิดค่าบริการสำหรับการเข้าถึงบริการเชื่อมต่อ และระยะเวลาที่โทรศัพท์มือถือมีการเชื่อมต่อเพื่อเข้าดูเนื้อหา (การคิดค่าบริการนี้อาจรวมถึงการใช้ GPRS หรือ Circuit Switch Data) คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าบริการเหล่านี้ และค่าบริการของบุคคลที่สามที่มีส่วนร่วมในการรับบริการ

 

4. วันที่เริ่มบริการ

การลงทะเบียนใช้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่คุณได้รับลิงค์เข้าแอป (“การเปิดใช้งาน”) เนื่องจากสามารถเข้าใช้งานเนื้อหาได้ทันที

 

5. การยกเลิก

คุณสามารถถอนการติดตั้งแอปได้ทุกเมื่อที่ต้องการหยุดใช้บริการ

 

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณยอมรับว่า Scoot หรือบุคคลที่สามมีสิทธิ์ทั้งหมดของบริการบนแอปมือถือ Scoot และซอฟต์แวร์ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด “สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ใดๆ ที่มีอยู่ใต้กฎหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า กฎหมายการผูกขาด และกฎหมายกรรมสิทธิ์อื่นๆ และแอปทั้งหมด การต่ออายุ ขยาย และเรียกคืน ตอนนี้ที่มีผลทั่วโลก คุณตกลงที่จะไม่ปรับแต่ง เปลี่ยนแปลง แปล เตรียมสิ่งที่ได้รับมา แยกออก ปรับแต่ง แยกส่วน หรือพยายามดึงโค้ดต้นแบบออกจากแอปมือถือของ Scoot

 

7. เครื่องหมายลิขสิทธิ์

คุณยังยอมรับที่จะไม่ถอด บดบัง หรือเปลี่ยนประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ของ Scoot หรือบุคคลที่สาม รวมถึงเครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่อยู่ภายในแอปมือถือของ Scoot

 

8. การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

Scoot และบุคคลที่สามที่ให้บริการซอฟต์แวร์ร่วมกับ หรือผ่านแอปมือถือ Scoot ขอปฎิเสธในความรับผิดชอบ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานแอปมือถือ Scoot และ/หรือ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่มีการใช้ร่วมกัน หรือผ่านแอปมือถือ Scoot และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่มีให้บริการที่มีการใช้ร่วมกัน หรือผ่านแอปมือถือ Scoot คือการให้บริการในฐานะ “อย่างที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ Scoot และบุคคลที่สาม ขอปฎิเสธอย่างถึงที่สุดตามกฎหมายในการรับประกันใดๆ รวมถึงความสามารถในการค้าขายได้ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือสิทธิที่ไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก สกู๊ตและบุคคลที่สามที่ให้บริการซอฟต์แวร์ร่วมกัน หรือผ่านแอปมือถือ Scoot ปฎิเสธการรับรองความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ ความตรงต่อเวลา และคุณภาพของแอปมือถือ Scoot และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม คุณได้เข้าใจและยอมรับการดาวน์โหลด และ/หรือ การใช้งานแอปมือถือ Scoot และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่มีให้บริการที่มีการใช้ร่วมกัน หรือผ่านแอปมือถือ Scoot โดยรับความเสี่ยงด้วยตนเอง และคุณจะยอมรับฟิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับระบบของอุปกรณ์ของคุณ หรือคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่มีผลมาจากการดาวน์โหลดหรือใช้งานแอปมือถือ Scoot และ/หรือ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

 

9. การเปลี่ยนแปลงบริการ การยกเลิก

Scoot อาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบริการบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ คุณยอมรับว่า Scoot สามารถถอนข้อมูล หรือเนื้อหาที่ประกอบขึ้นมาเป็นบริการ หรือหยุดให้บริการทั้งหมด และยกเลิกข้อตกลงในเวลาใดๆ ก็ตามแต่ โดยไม่ต้องรับผิดชอบ หรือแจ้งเหตุผลใดๆ

 

10. ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับบริการ

คุณได้เข้าใจและยอมรับการโอนถ่ายข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ว่าไม่สามารถคาดเดาได้ และขึ้นอยู่กับ (i) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมบุคคลที่สาม และ (ii) การบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมหลังได้รับอุปกรณ์ Scoot ไม่รับรองในการมีอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือคุณภาพของการให้บริการ

 

11. การติดขัดของบริการ

บริการอาจติดขัด บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่สุดวิสัย (เหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมของ Scoot) หรือระหว่างการซ่อมบำรุง Scoot และ/หรือ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อมจากการติดขัดของบริการ รวมทั้งการสูญเสียกำไร สัญญา ชื่อเสียง หรือการสูญเสียใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย Scoot ไม่ได้แยกการรับผิดชอบในกรณีเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บส่วนตัว ที่เกิดจากความเลินเล่อ

 

12. สิทธิที่ไม่อาจถ่ายโอนได้

สิทธิ์ในการใช้บริการเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณ และคุณอาจไม่สามารถโอนถ่าย หรือมอบหมายให้บุคคลที่สามในสิทธิ์ใดๆ ของคุณ และภาระผูกพันตามข้อตกลงนี้ หรือเอกสารอื่นๆ ตามข้อตกลงนี้

 

13. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงนี้ถูกบังคับใช้ ตามอำนาจทางกฎหมายของสิงคโปร์ คุณตกลงที่จะยอมรับในอำนาจศาลสิงคโปร์