ประสิทธิภาพของการตรงต่อเวลาe


    B787 A320
*ตามมาตรฐานของสายการบิน การเดินทางออกจากที่หมายตรงเวลา หมายถึงการเดินทางออกจากท่าอากาศยาน ไม่เกิน 15 นาทีจากเวลาที่กำหนดไว้