แผนการบริการลูกค้า


แผนการบริการลูกค้าได้ถูกแนะนำขึ้นตามกฎเกณฑ์สุดท้ายของกระทรวงคมนาคมแห่งสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการส่งเสริมการปกป้องผู้โดยสารของสายการบิน II และถูกบังคับใช้กับทุกเที่ยวบินของ Scoot ที่เดินทางเข้าและออกจากสหรัฐอเมริกา

 1. สำหรับการสำรองที่นั่งที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์, เคาน์เตอร์ตั๋วเครื่องบิน หรือการสำรองที่นั่งผ่านโทรศัพท์ของ Scoot โดยเราจะเสนอราคาค่าโดยสารที่ต่ำที่สุดที่มีให้บริการผ่านทางช่องการการสำรองที่นั่ง ที่ผู้โดยสารสามารถดำเนินการได้ ตามวันที่เดินทาง, เที่ยวบิน และระดับชั้นของการเดินทางตามที่ระบุไว้ และถ้าเป็นไปได้เราจะแนะนำให้กับคุณถ้าราคาค่าโดยสารที่ถูกที่สุดมีการเปิดให้สำรองที่นั่งจากที่ใดสักแห่ง
 2. ในสถานการณ์ที่สัมภาระของคุณมาถึงล่าช้า ทาง Scoot จะดำเนินการทุกวิธีตามสมควรเพื่อให้สัมภาระที่จัดการผิดพลาดนั้นกลับคืนสู่เจ้าของภายใน 24 ชั่วโมง, ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมให้กับผู้โดยสารที่ได้รับสัมภาระล่าช้า ตามที่กำหนดโดยข้อตกลงสากลที่บังคับใช้ และคืนเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระใดๆที่ผู้โดยสารได้ชำระเงินไว้ในกรณีที่สัมภาระสูญหาย ถ้าทาง Scoot ไม่สามารถทำให้สัมภาระที่จัดการผิดพลาดคืนสู่เจ้าของภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้พยายามทุกวิธีตามสมควรแล้ว ทาง Scoot ก็จะเรียกคืนสัมภาระให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงสถานที่และสถานะของสัมภาระโดยเร็วที่สุดเช่นกัน
 3. Scoot จะเตรียมการคืนเงินให้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้รับใบขอคืนเงินที่ครบถ้วน ซึ่งตั๋วเครื่องบินก็ครบกำหนด รวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการบริการเสริมที่เป็นตัวเลือก ถ้าคุณไม่สามารถใช้บริการได้ ในสถานการณ์ที่มีการขายตั๋วมากเกินไป หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ทาง Scoot จะจ่ายเงินคืนภายในเจ็ดวันทำการสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และภายใน 20 วันทำการสำหรับการชำระเงินผ่านวิธีการอื่นๆ
 4. Scoot จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่พิการตามที่กำหนดไว้โดย 14 CFR ส่วนที่ 382 และผู้โดยสารที่มีความจำเป็นพิเศษอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการของ Scoot รวมถึงในระหว่างที่เกิดการล่าช้าในการขึ้นบินเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะรวมถึง:
  1. การจัดเตรียมให้บริการความช่วยเหลือด้านรถเข็นสำหรับการเคลื่อนย้ายไป, ออกจาก และระหว่างประตู
  2. ความช่วยเหลือในการขึ้นเครื่อง
  3. ความช่วยเหลือให้กับผู้มีความบกพร่องด้านการมองเห็น, การได้ยิน, การรับรู้ และการเคลื่อนไหว ในขณะที่อยู่ในสนามบินและบนเครื่องบิน และ
  4. การอำนวยความสะดวกสำหรับความต้องการด้านการแพทย์ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา
 5. Scoot จะตอบสนองต่อความจำเป็นที่สำคัญของผู้โดยสารในระหว่างที่เกิดการล่าช้าในการขึ้นบินเป็นระยะเวลานาน ตามที่กำหนดไว้ในแผนการฉุกเฉินเมื่อเกิดการล่าช้าในการขึ้นบินของ Scoot (Scoot Tarmac Delay Contingency Plan).
 6. Scoot จะแจ้งให้คุณทราบตามคำขอของคุณ ถ้าเที่ยวบินที่คุณมีตั๋วเครื่องบินอยู่เกิดการสำรองที่นั่งเกินจำนวน เราจะจัดเตรียมข้อมูลให้กับทุกสนามบินของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการในการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถดำเนินการให้ผู้โดยสารที่มีตั๋วเครื่องบินทุกคนเดินทางไปในเที่ยวบินได้ และจะดำเนินการให้ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องได้รับความยุติธรรมและความเสมอต้นเสมอปลายตามนโยบายและกระบวนการของเราในการตัดสินลำดับความสำคัญในการขึ้นเครื่อง
 7. นโยบายการยกเลิกของ Scoot, ผังที่นั่ง และการให้บริการห้องน้ำบนเครื่องบิน จะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของเรา และเตรียมให้ตามคำขอจากระบบสำรองที่นั่งผ่านทางโทรศัพท์ของเรา
 8. Scoot จะต้องแจ้งให้ผู้โดยสารอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของพวกเขา
 9. Scoot จะต้องสร้างความมั่นใจในการตอบรับต่อการร้องเรียนของผู้โดยสาร เราจะรับการร้องเรียนภายในระยะเวลา 30 วันตามใบเสร็จ และตอบรับอย่างมีนัยสำคัญภายใน 60 วันหลังจากได้รับการร้องเรียน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอกคำร้องเรียน โปรดดูได้ที่ ข้อเสนอแนะและการสอบถามข้อมูล
 10. ในเหตุการณ์ที่เกิดการล่าช้า, การยกเลิก หรือการพลาดการเชื่อมต่อ ทาง Scoot จะต้องจัดเตรียมอาหาร, ที่ถัก และการช่วยเหลือในการสำรองที่นั่งใหม่ และการคมนาคมขนส่งไปยังที่พัก อย่างสุดความสามารถ เพื่อบรรเทาความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเป็นผลมาจากการยกเลิก, การล่าช้า หรือการพลาดการเชื่อมต่อเที่ยวบิน ทาง Scoot จะไม่รับผิดชอบด้วยการดำเนินการบรรเทาความไม่สะดวกนี้ในกรณีที่เกิดการยกเลิก, การล่าช้า หรือการพลาดการเชื่อมต่อเที่ยวบินที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยที่เกินการควบคุมของสายการบิน เช่น การกระทำของพระผู้เป็นเจ้า, การเกิดสงคราม, การก่อการร้าย เป็นต้น แต่จะดำเนินการด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด
 11. Scoot จะแจ้งให้ผู้โดยสารของเรารับทราบอย่างทันทีที่เกิดการล่าช้า, การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 นาทีที่ทาง Scoot ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของเที่ยวบิน โดย Scoot จะจัดเตรียมข้อมูลที่บริเวณประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบิน, เว็บไซต์ของเรา และผ่านทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเราเมื่อมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ ทาง Scoot จะเตรียมการแจ้งผ่านทางอีเมล์ หรือ SMS ให้กับผู้โดยสารที่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้ไว้กับทาง Scoot
 12. Scoot จะอนุญาตให้ผู้โดยสารถือครองการสำรองที่นั่งโดยไม่ต้องชำระเงินเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าของ Scoot หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของ Scoot ตราบเท่าที่การสำรองที่นั่งนั้นเป็นการสำรองที่นั่งเที่ยวบินล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน