ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำไปใช้กับเว็บไซต์ Scoot™ ที่ www.flyscoot.com ข้อมูลในส่วนนี้อธิบายถึงวิธีการที่ Scoot™ ใช้ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเราในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ทางออนไลน์

ความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญกับ Scoot™ เป็นอย่างมาก ดังนั้น เราได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุมถึงวิธีการที่เราใช้จัดการข้อมูลที่ท่านอาจให้เราไว้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่

 • ส่วน ก: ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลทั่วไปของลูกค้า
 • ส่วน ข: ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลของลูกค้าที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของ Scoot™ สินทรัพย์สื่อสังคมออนไลน์ และแหล่งรวมบริการทางมือถือของ Scoot™

ส่วน ก: ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลทั่วไปของลูกค้า

1. ประเภทของข้อมูลของลูกค้า

เราจะรวบรวมข้อมูลของลูกค้า 2 ประเภทอย่างกว้างๆ ตามลักษณะและสภาวการณ์ของบริการที่ร้องขอหรือธุรกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่

 • ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด หมายเลขหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ
 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล
 3. ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต รวมถึงชื่อของผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ที่อยู่เรียกเก็บเงิน และวันที่หมดอายุบัตร
 4. ข้อมูลการเดินทาง เช่น ข้อมูลเที่ยวบิน ข้อมูลอาหารและที่นั่ง หรือข้อมูลการบริการที่เลือกไว้อื่นๆ
 5. ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น บันทึกหรือคำร้องขอทางการแพทย์
 6. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ IP และ
 • ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งเป็นข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (ดูข้อ 2 ของส่วน ข)

ข้อมูลนี้รวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจประวัติของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลนี้จะไม่เก็บไว้ในระเบียนข้อมูลลูกค้าของท่านและจะไม่มีการเปิดเผยชื่อบุคคลโดยเด็ดขาด แต่มีความจำเป็นต้องรวบรวมตามข้อบังคับของระเบียบทางกฎหมาย หรือมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อสืบสวนกิจกรรมผิดกฎหมายที่ต้องสงสัย

เพื่อวัตถุประสงค์ของถ้อยแถลงนโยบายนี้ คำว่าข้อมูลของลูกค้า จะหมายรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางสถิติ

การมอบข้อมูลของลูกค้าให้กับเราเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ Scoot™ สามารถมอบการบริการให้กับท่านได้ (ยกเว้นในกรณีที่คำขอข้อมูลระบุว่า “กรอกหรือไม่ก็ได้” ในแบบฟอร์มที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล)

หากไม่สามารถมอบข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวได้ อาจทำให้ (1) Scoot™ ไม่สามารถมอบการบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ร้องขอได้ (2) Scoot™ ไม่สามารถมอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดของเราให้แก่ท่านได้ และ/หรือ (3) ท่านจะไม่สามารถเข้าชมหรือเข้าร่วมในการแข่งขัน กิจกรรมโปรโมชั่นหรือกิจกรรมแลกคืนสิทธิประโยชน์ที่จัดโดยผ่านเว็บไซต์ สินทรัพย์สื่อสังคมออนไลน์ และแหล่งรวมบริการทางมือถือของ Scoot™ ได้

2. วัตถุประสงค์ของการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูล

โดยทั่วไปแล้ว Scoot™ จะรวบรวมข้อมูลของลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากท่านหรือจากตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากท่าน (ได้แก่ บุคคลที่ท่านได้มอบอำนาจ บุคคลที่ได้รับการระบุตัวตนอย่างถูกต้องว่าเป็นท่าน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของท่านตามกระบวนการด้านความปลอดภัย ณ ขณะนั้นของเรา) จากบุคคลภายนอก (เช่น ตัวแทนจำหน่ายสำหรับการเดินทางหรือผู้ให้บริการของเรา) หรือจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแบบสาธารณะ โดยผ่านเว็บไซต์ สินทรัพย์สื่อสังคมออนไลน์ บริการทางโทรศัพท์มือถือของเรา หรือทางช่องทางอื่น รวมถึงทางเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วหรือผ่านการจัดการโดยสนามบิน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การมอบการบริการต่างๆ ให้แก่ท่าน เช่น การประมวลผลการทำธุรกรรม (เช่น การทำการจอง) การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การช่วยเหลือท่านขณะทำธุรกรรม การส่งข้อความแจ้งเตือนเที่ยวบินผ่านแหล่งรวมบริการทางมือถือของ Scoot™ และการอำนวยความสะดวกในการเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ต การติดต่อท่านเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเรื่องผลิตภัณฑ์หรือความพึงพอใจของลูกค้า และการทำวิจัยทางการตลาด และ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความความปลอดภัย ความมั่นคง และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน เพื่อทำการตลาดและเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสินค้าและบริการของสายการบิน Scoot™ และสายการบินพันธมิตร ในการเชื่อมต่อที่กล่าวข้างต้น เราอาจจะเปิดเผย, โอนย้าย หรือใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณร่วมกันกับสายการบินบริษัทแม่หรือสายการบินใน เครือ นอกจากนี้เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลลูกค้าของคุณให้กับบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าของเรา หรือธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง, สายการบินพันธิตร, ฝ่ายบริหารจัดการสนามบิน, พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและผู้ขนส่งอื่นๆ แต่จะมีขอบเขตครอบคลุมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

3. การประมวลผลและการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

เราอาจจะประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการการเดินทาง และผู้ให้บริการขนส่งสินค้าของเรา หรือบุคคลภายนอกในธุรกิจการเดินทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สายการบินคู่ค้า การจัดการสายการบิน บุคลากรด้านความมั่นคงและพาหนะอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลการจัดการการเดินทางของท่าน กรุณาเชื่อมั่นได้ว่า ในสถานการณ์ดังกล่าวทั้งหมด เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 
และจะห้ามมิให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปในทางอื่้นใดนอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่เรารับทราบว่าจำเป็นต้องมีการให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคง ศุลกากร และกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง กรุณาทราบว่าบุคคลผู้รับข้อมูลดังกล่าวเป็นลำดับแรกนั้นอาจแบ่งปันข้อมูลการจองเที่ยวบินกับหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดให้ดำเนินการ หากเป็นกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือมีความจำเป็นตามสมควรที่ต้องรวบรวมตามข้อบังคับของระเบียบทางกฎหมาย หรือมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อสืบสวนกิจกรรมผิดกฎหมายที่ต้องสงสัย

4. การโอนถ่ายข้อมูลไปต่างประเทศ

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น เราอาจโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสถานที่จัดเก็บข้อมูลในต่างประเทศ ที่ซึ่งเราจะจัดเก็บระเบียนข้อมูลกลางไว้ รวมทั้งถึงสำนักงานต่างๆ หรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง การโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามที่สัญญาไว้กับท่านได้ เช่นเดียวกันบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

5. คำยินยอมเพื่อมอบข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่เรามีความจำเป็นต้องมอบการบริการแก่ท่าน โดยต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

คำ ขอในการรับการบริการหรือการทำธุรกรรมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จของท่านจะ ถือเป็นคำยินยอมโดยนัยของท่านในการให้ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายกำหนด Scoot™ จะนำนโยบาย 'การเลือกตามความสมัครใจ' มาใช้เพื่อขอคำยินยอมจากลูกค้า ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะมีการขอคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากท่าน ขณะที่เรากำลังทำการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าของท่าน เช่น การลงนามในแบบฟอร์ม หรือการทำเครื่องหมายในช่องเพื่อเลือก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกที่จะไม่อนุญาต เราอาจจะไม่สามารถจัดเตรียมการบริการที่คุณได้ร้องขอ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะแนะนำคุณในทันที เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจโดยได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ท่านทำการจองในนามของบุคคลอื่น ท่านรับรองและจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวผู้ซึ่งจะมอบข้อมูล ของลูกค้าให้กับ Scoot™ ได้อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของตน รวมทั้งได้รับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยอบรับนโยบายดังกล่าว ท่านสามารถส่งคำร้องขอเพื่อถอนคำยินยอมของท่านได้เมื่อใดก็ตาม โดยการติดต่อ Scoot™ (ดูข้อ 10)

ข้อมูลทางสถิติไม่ได้เชื่อมโยงกับระเบียนของลูกค้า และ Scoot™ ไม่จำเป็นต้องแสวงหาคำยินยอมในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลทางสถิตินั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้งานข้อมูลของลูกค้าที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของ Scoot™ สินทรัพย์สื่อสังคมออนไลน์ และแหล่งรวมบริการทางมือถือของ Scoot™ กรุณาอ้างถึง ส่วน ข

6. การเข้าถึงข้อมูลของท่าน

หากมีการร้องขอ เราจะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บไว้กับเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บค่าบริการด้านธุรการเพื่อช่วยให้เราสามารถครอบคลุมต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน ในบางสภาวการณ์จำเพาะ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้ แต่เราจะอธิบายเหตุผลในการปฏิเสธ (หากเกี่ยวข้อง) สภาวการณ์จำเพาะหมายรวมถึงกรณีต่อไปนี้:

 • หน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหรือสถาบันของรัฐบาลคัดค้านมิให้ Scoot™ ทำตามคำร้องขอของลูกค้า
 • ข้อมูลนั้นอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อ Scoot™ ได้ใช้ดุลพินิจ และ/หรือ การประเมินสถานการณ์ตามสมควรแล้ว
 • มีการรวบรวมข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนเรื่องการละเมิดสัญญา การสงสัยว่ามีกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
7. การเก็บรักษาข้อมูล

ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นแล้ว เราจะดำเนินการขั้นต่อไปอย่างสมเหตุสมผล  เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลใดๆ ที่เราถือครองไว้จะถูกทำลาย หรือทำลายการเชื่อมโยงในการระบุตัวตน ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราจะถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจจะใช้บริการจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบข้อมูล ในการจัดเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

8. ความถูกต้อง

เราจะร้องขอให้ท่านช่วยดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบไว้ให้กับเรานั้นเป็นข้อมูลปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
กรุณาติดต่อเราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการแก้ไขหรือหารือกับท่านเพื่อเลือกดำเนินการตามวิธีอื่น Scoot™ อาจร้องขอให้ท่านปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเป็นคราวๆ ไป ดังที่ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ 2 ข้างต้น ภายใต้หัวข้อย่อย “วัตถุประสงค์ของการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูล”
อาจมีการเปิดเผยข้อมูลการจองหรือกำหนดการเดินทางโดยเที่ยวบินของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เหมาะสม ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีดังกล่าว 
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ในข้อมูลการจองหรือกำหนดการเดินทางโดยเที่ยวบินของท่านนั้นเป็นข้อมูลปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้อง

9. การปรับปรุงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากและเมื่อข้อกำหนดทางธุรกิจหรือทางกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เอกสารฉบับที่ปรับปรุงใหม่จะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเราเสมอโดยมีวันที่ระบุไว้ เพื่อให้ท่านทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเอกสารด้วยข้อมูลล่าสุดแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ภาษาที่ใช้เป็นหลักในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันใดๆ ในการทำความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับที่แปลเป็นภาษาอื่นใด ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

10. ติดต่อเรา

Scoot™ มีเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล (Data Protection Officer) ที่จะคอยตอบคำถามหรือข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ว่าข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่เราได้จัดเก็บไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกนำไปใช้งานอย่างไร

เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เราจะตอบกลับคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากคุณ.

ส่วน ข: ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลของลูกค้าที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ สินทรัพย์สื่อสังคมออนไลน์ และแหล่งรวมบริการทางมือถือของเรา

1. คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเราจะใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บออนไลน์ของท่าน คุกกี้คือข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่ถ่ายโอนจากเว็บเบราว์เซอร์ไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้คอมพิวเตอร์จดจำว่าท่านชอบข้อมูลลักษณะใด และเพื่อปรับแต่งเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เหมาะกับท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นในครั้งต่อๆ ไป คุกกี้เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เว้นแต่กรณีที่ท่านเจาะจงเลือกคุณลักษณะ "จำฉันไว้" หรือ "Remember Me") แต่จะมีเพียงข้อมูลด้านสถิติเท่านั้นซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนแต่อย่างใด ท่านสามารถอ้างถึงการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของท่านได้เพื่อดูว่ามีการเปิดใช้งานคุกกี้หรือไม่ หรือท่านอาจเพียงลบตัวเลือกการตั้งค่าใดๆ ออกหากท่านไม่ต้องการใช้งาน โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่าน หรือนำคุกกี้บางตัวออกจากเว็บไซต์หรือไซต์ที่ลิงค์ไปนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ตามคุณลักษณะที่มีได้อย่างเต็มที่

อาจจะมีการนำ Cookies ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อที่ Scoot จะสามารถแสดงข้อความที่เหมาะสมให้กับคุณ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:
a) การอนุญาตให้เว็บไซต์ของเราแสดงหน้าที่แตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
b) การอนุญาตให้บุคคลภายนอกแสดงโฆษณาที่เหมาะสมและติดตามประสิทธิผลของการโฆษณาและ
c) การแสดงข้อความที่เกี่ยวข้องโดยนำเสนอตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ตามพฤติกรรมการรับชมของคุณบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆที่ได้เลือกไว้

2. กูเกิลแอนะลิติกส์ (Google Analytics)

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่านในอนาคต เราอาจจะติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของผู้เยี่ยมชมของเรา เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ การปรากฏตัวของเราบนเว็บไซต์แนะนำอื่นๆ เว็บไซต์นี้มีการใช้งานกูเกิลแอนะลิติกส์ ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์การใช้งานเว็บของบริษัท Google, Inc. ("Google") กูเกิลแอนะลิติกส์ใช้งานคุกกี้ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยท่าน ข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและจัดเก็บไว้ที่นั่น จะใช้งานข้อมุลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และรวบรวมรายงานเรื่องกิจกรรมบนเว็บไซต์สำหรับผู้ควบคุมระบบเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประิเมินผลการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยการรวบรวมรายงานการทำกิจกรรมบนเว็บไซต์ให้กับผู้ประกอบการของเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google อาจจะสามารถโอนถ่ายข้อมูลนี้ไปยังบุคคลภายนอกหากกฎหมายกำหนด หรือเพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของท่าน กับข้อมูลอื่นใดที่ Google มีอยู่ โปรดทราบว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการระบุว่าเป็นระเบียนบันทึกข้อมูลลูกค้าของท่าน และจะเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนอย่างสิ้นเชิง และจะรวบรวมสะสมไว้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ้างถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

3. พันธมิตรกับ Adara และ Sojern 

Scoot จับมือเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายการโฆษณา Adara (Adara.com) และ Sojern (Sojern.com) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

ของคุณ (โดยข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้) ผ่านทางระบบคุกกี้จากเว็บไซต์ต่างๆที่ร่วมมือกับเรา  โดยการทำงานของ Adara และ Sojern จะแสดงโฆษณาไปตรงกลุ่มเป้าหมายและตรงตามความสนใจ ตามเว็บไซต์ต่างๆที่ร่วมมือกับเรา

โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมการเข้าชมของคุณบนเว็บไซต์ Scoot™ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้รับเลือกไว้

Scoot จะแบ่งปันข้อมูล (ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้) ของคุณร่วมกับ Adara และ Sojern โดยจะเราจะรักษาเป็นความลับอย่างเข้มงวดที่สุด เพื่อวัตถุประสงค์เพียงหนึ่งเดียวในการให้บริการโฆษณาที่ จะตรงกับความสนใจของคุณมากที่สุด

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าเรามีการโฆษณาที่เหมาะสม และโฆษณาที่ให้บริการทั้งหมด ตรงกับความสนใจของคุณ ซึ่งคุณสามารถเลือกตัดบริการโฆษณาจาก Adara และ Sojern ได้

ทั้งนี้ เราไม่มีอำนาจบังคับควบคุม Adara และ Sojern ในการใช้งานคุกกี้

คุณมีวิธีในการเลือกตัดบริการการใช้งานคุกกี้ออกไป ได้สองวิธี ดังนี้:

สำหรับ Adara

 • เข้าไปที่ http://adara.com/privacy-promise/opt-out แล้วคลิก ‘ยื่นเรื่อง’; หรือ
 • ผ่านทางกลุ่มเครือข่ายผู้โฆษณา (Network Advertising Initiative: NAI) หรือ ผ่านโปรแกรมกำกับดูแลตนเองสำหรับการโฆษณาออนไลน์แบบอิงพฤติกรรมผู้ใช้ของกลุ่มพันธมิตรการโฆษณาแบบดิจิทัล (Digital Advertising Alliance’s (DAA) Self-Regulatory Program for Online Behavioural Advertising) ที่ Adara เป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งในแต่ละโปรแกรมเหล่านี้จะมีหน้าการตัดบริการโฆษณาที่คุณสามารถเข้าควบคุมคุกกี้ของสมาชิก/ผู้เข้าร่วมจากศูนย์ส่วนกลาง

สำหรับ Sojern

 • เข้าไปที่ http://preferences-mgr.truste.com/?affiliateId=111 แล้วทำเครื่องหมายที่ช่องให้เลือก โดยคลิก "ส่งการเลือกออก"
 • ผ่านโปรแกรมกำกับดูแลตนเองสำหรับการโฆษณาออนไลน์แบบอิงพฤติกรรมผู้ใช้ของกลุ่มพันธมิตรการโฆษณาแบบดิจิทัล (Digital Advertising Alliance’s (DAA) Self-Regulatory Program for Online Behavioural Advertising) ที่ Sojern เป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งในแต่ละโปรแกรมเหล่านี้จะมีหน้าการตัดบริการโฆษณาที่คุณสามารถเข้าควบคุมคุกกี้ของสมาชิก/ผู้เข้าร่วมจากศูนย์ส่วนกลาง กรุณาไปที่:

ในการเลือกตัดคุกกี้ของสมาชิกของ NAI หรือผู้เข้าร่วม DAA ออก กรุณาไปที่:

4. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมอบข้อมูลลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ให้แก่ท่านเพื่อความสะดวกของท่านและให้ข้อมูลแก่ท่าน แม้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์เรา แต่เราไม่สามารถควบคุมนโยบายของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราอาจทำการเชื่อมโยงลิงก์ไว้ หรือการควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านอาจแบ่งปันกับเว็บไซต์เหล่านั้น โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Scoot™ จะไม่ครอบคลุมเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ และ Scoot™ ขอแนะนำให้ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเฉพาะของเว็บไซต์เหล่านั้น

5. ผู้เยาว์

เราไม่สามารถแยกแยะอายุของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ หากผู้เยาว์ (ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้) ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยที่ไม่ได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะสามารถติดต่อเราเพื่อขอให้ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวออกได้ (ดูข้อ 10 ของส่วน ก)


~ ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ: 14 มกราคม 2016 ~