ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะบินไปกับ Scoot

ระหว่างเตรียมตัวเดินทาง คุณอาจกำลังยุ่งอยู่กับการวางแผนว่าจะไปเที่ยวชม กินช้อป หรือทำอะไรสนุกๆ ดี สำหรับทริปที่จะถึงของคุณ หากคุณหรือเพื่อนร่วมทางของคุณมีความต้องการพิเศษหรือข้อสงสัยใดๆ หน้านี้จะบอกคุณทุกอย่างที่คุณต้องรู้ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว

เงื่อนไขวีซ่า

คุณอาจจะรู้อยู่แล้ว แต่เราจำเป็นต้องบอกซ้ำ เมื่อใดก็ตามที่คุณเดินทาง คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารเดินทางให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศ* เช่น วีซ่าทุกจุดที่แวะเปลี่ยนเครื่อง และวีซ่าของประเทศที่เดินทางไปเยือน เพื่อป้องกันความสับสน ควรตรวจสอบกับสถานกงสุลหรือสถานทูตก่อนเดินทาง

*ตั๋วเครื่องบินของ Scoot จัดจำหน่ายตามการต่อเครื่อง (per sector) หลังจากที่ลงเครื่องแล้ว คุณจะต้องผ่านด่านศุลกากรและจุดตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเช็คอิน (ถ้ามี) จากนั้นไปยังอาคารผู้โดยสารขาออกเพื่อเช็คอินเที่ยวบินต่อไปของคุณ ทั้งนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีนี้ คุณอาจจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หากต้องการทราบว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ โปรดไปที่คำถามที่ถามบ่อย หัวข้อ ‘ความต้องการและความช่วยเหลือพิเศษ’.

ผู้โดยสารทุพพลภาพ

ผู้โดยสารทุกคนต้องสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง หรือมีผู้โดยสารติดตามคอยช่วยเหลือ เนื่องจาก Scoot ไม่มีระบบ เจ้าหน้าที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะคอยให้ความช่วยเหลือหรือดูแล

หากคุณมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีผลต่อความสามารถในการขึ้นหรือลงจากเครื่องหากไม่มีผู้ช่วย หรือมีปัญหาในการได้ยินหรือมองเห็น คุณจะต้องแจ้งให้ Scoot ทราบผ่านทางคอลล์เซ็นเตอร์ของเรา โปรดแจ้งข้อมูลนี้ในตอนที่จองตั๋วเครื่องบินหรืออย่างน้อย 3 วันก่อนวันออกเดินทาง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้โดยสารมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการมองเห็น เราจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจองผ่านทางคอลล์เซ็นเตอร์

ความช่วยเหลือพิเศษ

ถ้าคุณไม่แจ้งให้เราทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการคุณได้ที่สนามบินและคุณอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเที่ยวบินดังกล่าว

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพื่อไปยังหรือลงจากเครื่องบิน แม้ว่าท่านจะสามารถเดินทางด้วยรถเข็นของท่านเอง ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนรถเข็นของท่านเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนเมื่อออกเดินทาง บริษัทฯ สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยัง หรือออกจากเครื่องบินให้แก่ผู้โดยสารได้ ท่านสามารถรับรถเข็นของท่านคืนได้ที่สายพานรับสัมภาระเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง และอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

ค่าธรรมเนียมต่อเที่ยวบินในการให้บริการเก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์ยกรถเข็น

 เที่ยวบินต่อเนื่องเที่ยวบินแวะพัก 1 จุด
เก้าอี้รถเข็น SGD 35 SGD 70
อุปกรณ์ยกรถเข็น SGD 200 SGD 400

ค่าธรรมเนียมเก้าอี้รถเข็น หมายรวมถึงความการให้บริการช่วยเหลือระหว่างสนามบินและสะพานเทียบเครื่องบิน/บันไดเทียบจุดจอดเครื่องบินระยะไกล คุณจะต้องสามารถเดินขึ้นบันไดไปยังเครื่องบิน (ถ้าจำเป็น) และสามารถเดินตามทางไปยังที่นั่งของคุณ

ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ยกรถเข็น หมายรวมถึงการให้บริการช่วยเหลือด้านรถเข็นไปยังสะพานเทียบเครื่องบิน/บันไดเทียบจุดจอดเครื่องบินระยะไกล รวมถึงการช่วยเหลือเพิ่มเติมในการขึ้น/ลงเครื่องบิน หรือไปยังที่นั่งของคุณ (มีให้บริการในบางเส้นทาง)

ความพิการทางสายตา

ผู้โดยสารที่พิการทางสายตา อาจจะเดินทางไปกับเที่ยวบิน Scoot ทั้งแบบที่เดินทางอิสระคนเดียวหรือมีผู้ติดตามเป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง/ผู้ดูแล ทั้งนี้บริการอำนวยความสะดวก* เป็นสิ่งจำเป็นถ้าคุณไม่มีผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทาง/ผู้ดูแล ติดตามไปด้วย ผู้โดยสารที่เดินทางอิสระคนเดียว จะต้องสามารถดูแลตนเองในเรื่องส่วนตัวที่จำเป็นได้ ซึ่งรวมถึงการเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง, การดูแลจัดการเกี่ยวกับยารักษาโรคของตนเอง (ถ้ามี) และการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มโดยปราศจากการช่วยเหลือ กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของเรา อย่างน้อย 3 (สาม) วัน ก่อนออกเดินทาง เพื่อที่เจ้าหน้าที่ของเราจะได้รับทราบและสามารถจัดเตรียมความช่วยเหลือที่จำเป็นได้ ซึ่งหมายรวมถึง:

 • การช่วยเหลือเรื่องการกำหนดที่นั่ง ในกรณีที่จำเป็น
 • การจัดเตรียมการสรุปเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล และ
 • การช่วยเหลือด้วยการระบุมื้ออาหารและการเปิดกล่องอาหารในระหว่างเที่ยวบิน

ความพิการทางการได้ยิน

ผู้โดยสารที่พิการทางการได้ยินอาจจะเดินทางไปกับเที่ยวบิน Scoot แบบเดินทางอิสระคนเดียวได้ โดยผู้โดยสารที่เดินทางอิสระคนเดียวจะต้องสามารถดูแลตนเองในเรื่องส่วนตัวที่จำเป็นได้ ซึ่งรวมถึงการเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง, การดูแลจัดการเกี่ยวกับยารักษาโรคของตนเอง (ถ้ามี) และการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มโดยปราศจากการช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือผู้พิการ

ถ้าคุณต้องการนำสุนัขช่วยเหลือผู้พิการขึ้นเครื่อง กรุณาแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณจองตั๋วหรืออย่างน้อย 3 วันก่อนออกเดินทางผ่านทางคอลล์เซ็นเตอร์ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย บริการอำนวยความสะดวก* เป็นสิ่งจำเป็น ถ้าคุณไม่มีผู้ใหญ่เป็นเพื่อนร่วมเดินทาง/ผู้ดูแลติดตามไปด้วย และเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราสามารถบรรทุกสุนัขช่วยเหลือ (Service Dogs) ได้มากที่สุดเป็นจำนวนสองตัวเท่านั้น (หนึ่งตัวต่อผู้โดยสาร) บนแต่ละเที่ยวบิน

* บริการอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้โดยสารที่พิการทางสายตา ที่ไม่มีเพื่อนร่วมเดินทาง/ผู้ดูแล ติดตามไปด้วย หรือเดินทางท่องเที่ยวพร้อมด้วยสุนัขช่วยเหลือ ทั้งนี้สำหรับการบริการนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมจำนวน SGD50 ต่อหนึ่งเที่ยว โดยการบริการนี้จะจัดเตรียมความช่วยเหลือ นับตั้งแต่การเช็กอินไปจนถึงการขึ้นเครื่องที่ประตูขึ้นเครื่องเพื่อออกเดินทาง และตั้งแต่ประตูผู้โดยสารขาเข้าไปยังโถงรับรองผู้โดยสารขาเข้า สำหรับผู้โดยสารที่มีการหยุดพักเปลี่ยนเครื่อง การบริการนี้จะช่วยจัดเตรียมความช่วยเหลือนับตั้งแต่ผู้โดยสารขาเข้ามาถึง ไปจนถึงด่านตรวจสำหรับเปลี่ยนเครื่อง/ จุดตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยไปจนถึงประตูขึ้นเครื่องที่สถานีเปลี่ยนเครื่อง นอกเหนือจากการบริการที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ที่สถานีต้นทางและสถานีปลายทาง

สุนัขช่วยเหลือผู้พิการ

ผู้โดยสารที่มีปัญหาสุขภาพ

คุณต้องมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะเดินทางด้วยตนเอง หรือมีผู้โดยสารติดตามคอยให้ความช่วยเหลือคุณ

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (Portable Oxygen Concentrators: POC) และเครื่องเป่าความดันลมขยายทางเดินหายใจ(Continuous Positive Air Pressure: CPAP)

เราอนุญาตให้นำเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (Portable Oxygen Concentrators: POC) ที่ผ่านการรับรองจาก FAA ขึ้นเครื่องได้ ตราบเท่าที่อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเก็บไว้ในพื้นที่ว่างขนาดจำกัดใต้ที่นั่ง และเนื่องด้วยพื้นที่ว่างขนาดจำกัดใต้ที่นั่งนี้ จึงมีเพียงอุปกรณ์ POC รุ่น Lifestyle, Freestyle และ Trooperเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตใน ScootBiz ทั้งนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับรายการรุ่นของเครื่อง POC ที่ได้รับการรับรองให้นำขึ้นเครื่องสำหรับชั้นประหยัด อย่างไรก็ตามโปรดไปที่ รายการรุ่นของเครื่อง POC ที่ได้รับการรับรองจาก FAA เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้บนเที่ยวบินของคุณหรือไม่.

สำหรับเครื่องเป่าความดันลมขยายทางเดินหายใจ (Continuous Positive Air Pressure: CPAP) ทุกรุ่น สามารถใช้งานบนเที่ยวบินของเราได้.

การใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวบนเที่ยวบิน อุปกรณ์ของคุณ (เครื่อง POC หรือเครื่อง CPAP) จะต้องสามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถวางเก็บไว้ใต้ที่นั่งได้ คุณจะไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ระหว่างเที่ยวบินของคุณได้ แต่คุณจะยังสามารถพกพาขึ้นเครื่อง และเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ.

เครื่อง POC และเครื่อง CPAP ของคุณจะต้องสามารถผลิตพลังงานได้ด้วยตัวเอง โดยใช้แบตเตอรี่แบบเจล หรือแบบแห้ง เราอาจจะไม่สามารถจัดเตรียมการจ่ายพลังงานในเที่ยวบินให้กับอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ดังนั้น โปรดนำแบตเตอรี่ที่จะให้พลังงานอย่างน้อย 150% ของระยะเวลาในการเดินทางของเที่ยวบิน เช่น สำหรับเที่ยวบินที่ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชั่วโมง คุณจำเป็นต้องเตรียมแบตเตอรี่จ่ายไฟสำหรับ 15 ชั่วโมง ถ้าแบตเตอรี่แต่ละก้อนอยู่ได้นาน 5 ชั่วโมง คุณจะต้องเตรียมแบตเตอรี่ 3 ก้อน เป็นต้น.

ทั้งนี้อาจจะมีข้อจำกัดเพิ่มเติม ถ้าอุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อจำกัดได้ที่นี่.

ผู้โดยสารมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานเครื่อง POC / CPAP ซึ่งทางลูกเรือจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวแทนผู้โดยสาร และในระหว่างที่เกิดการลดแรงดันอากาศ ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนมาใช้หน้ากากออกซิเจนที่ตกลงมา.

ที่นั่งช่วงต่อระหว่างชั้นที่นั่ง (Bulkhead seat) และที่นั่งที่อยู่บนแถวทางออกฉุกเฉินจะไม่เปิดให้บริการสำหรับคุณ.

เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสารการบินพันธมิตร

หากในรายละเอียดการเดินทางที่ออกโดย Scoot ระบุว่าท่านต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการเสริมในเที่ยวบินดังกล่าว ผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบินนั้นๆ บริษัทฯ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกด้านบริการความช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตรได้.

การเดินทางของคุณแม่ตั้งครรภ์ (ผู้โดยสารตั้งครรภ์)

ถ้าคุณไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่อการตั้งครรภ์ของคุณ คุณอาจจะเดินทางได้จนถึงสัปดาห์ที่ 36 ของการตั้งครรภ์ สำหรับการตั้งครรภ์เดี่ยว หรือจนถึงสัปดาห์ที่ 32 ของการตั้งครรภ์แฝด (เช่น แฝดสอง) ในทุกกรณี คุณจะต้องเตรียมใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายของคุณในการเดินทาง โดยใบรับรองแพทย์จะต้องได้รับการรับรองมาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง

เดินทางกับลูกน้อย (ทารก)

ทารก

ทารกต้องมีอายุอย่างน้อย 8 วัน และจะต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป

หากไม่ได้ซื้อที่นั่งสำหรับทารก ผู้ใหญ่ที่เดินทางมาด้วยจะต้องอุ้มทารกไว้บนตักระหว่างการเดินทาง โดยจะมีเข็มขัดนิรมัยสำหรับทารก Scoot ไม่อนุญาติให้นำเปลเด็กขึ้นบนเครื่องและไม่มีให้บริการบนเที่ยวบิน

อนุญาตให้ทารก/เด็กที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 3 ปี (รวมทั้งหมด) เท่านั้นที่สามารถใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กได้ ทั้งนี้ทาง Scoot จะไม่จัดเตรียมเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้

อนุญาตให้นำเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้าไปทางด้านหน้าขึ้นเครื่องเท่านั้น และเบาะนั่งดังกล่าวจะต้องถูกยึดรัดให้ดีเนื่องด้วยเหตุผลของความปลอดภัย ทั้งนี้เบาะนั่งเหล่านี้จะไม่สามารถติดตั้งบนที่นั่งที่แถวประตูทางออกฉุกเฉิน เช่นเดียวกันกับแถวที่นั่งก่อนหน้าและด้านหลังถัดไปของแถวดังกล่าว

เบาะนั่งนิรภัยจะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยรักษามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบินต่างประเทศหรือมาตรฐานของรัฐ ส่วนเบาะรองนั่งแบบบูสเตอร์ และระบบยึดเหนี่ยวเด็กประเภทเข็มขัดนิรภัยนั้น ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง เว้นแต่จะเป็นข้อยกเว้นของ FAA-approved CAReS Child Harness (AmSafe's Child Aviation Restraint System) ทั้งนี้การใช้งานเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กบนเครื่อง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กทั้งหมด

ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

เช่นเดียวกัน เราไม่อนุญาตให้เด็ก/วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล

ผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะถูกนับว่าเป็นผู้ใหญ่และสามารถเดินทางโดยลำพังได้

หมู่คณะ (ผู้โดยสารมากกว่า 10 คน)

ปลอดภัยเมื่อไปเป็นกลุ่ม ถ้าคุณเดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 10 คน คุณอาจมีสิทธิได้รับอัตราค่าโดยสารพิเศษ! ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การจองตั๋วเป็นหมู่คณะ

หมู่คณะ

หมู่คณะ (ผู้โดยสารมากกว่า 10 คน)

ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารรูปร่างใหญ่ และรู้สึกว่าที่นั่งเดียวนั้นนั่งไม่สบาย คุณสามารถจอง 2 ที่นั่งติดกันได้ โดย Scoot จะคิดค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมการจัดสรรที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร 2 คนตามปกติ

ซึ่งจะต้องจองผ่านทางคอลล์เซ็นเตอร์ ของเรา ในกรณีนี้ เราจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการจองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์

ผู้โดยสารไซส์น่ากอด

รายการพิเศษ

สายการบิน Scoot ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำรายการพิเศษต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง คุณสามารถเช็คอินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต):

 • รถเข็นเด็ก
 • อุปกรณ์ช่วยในการเดิน
 • คาร์ซีท
 • เปลเด็ก
 • เก้าอี้รถเข็น (แบบเข็นมือและแบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่)

สัตว์เลี้ยง

แม้สัตว์เลี้ยงจะน่ารักน่ากอด แต่เราไม่สามารถอนุญาตให้เดินทางไปด้วยได้

วัตถุอันตราย

การพกพาวัตถุที่เป็นอันตรายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือเก็บไว้ในสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ถ้าคุณพกพาสิ่งของเหล่านี้ คุณจะต้องส่งมอบก่อนทำการเช็คอิน

รายการต่อไปนี้จัดอยู่ในหมวดสิ่งของอันตรายโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

 • วัตถุระเบิด
 • ก๊าซติดไฟ
 • ของเหลวไวไฟ
 • ของแข็งไวไฟ สารที่อาจลุกไหม้ได้เอง สารซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก็าซไวไฟ
 • สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
 • สารพิษและสารติดเชื้อ
 • วัตถุกัมมันตรังสี
 • สารกัดกร่อน
 • วัตถุและสารอันตรายเบ็ดเตล็ด รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์เดินทางส่วนบุคคลขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (เช่น มินิเซกเวย์ โฮเวอร์บอร์ด โซโลวีล แอร์วีล บาลานซ์วีล เป็นต้น) จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำติดตัวและโหลดใต้ท้องเครื่อง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและสิ่งของต้องห้ามที่สามารถหรือไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้